sreda, 20. jul 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju objekata u okviru kompleksa naučno tehnološki park "Beograd" na KP 2277/9 KO Zvezdara

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK „BEOGRAD” U BEOGRADU NA K.P. BR. 2277/9 KO ZVEZDARA


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 27. jula do 4. avgusta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „ENERGOPROJEKT Urbanizam i arhitektura” a.d. Ulica bulevar Mihajla Pupina br.12, Novi Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „ENERGOPROJEKT Urbanizam i arhitektura” a.d. Ulica bulevar Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd, a u ime investitora REPUBLIKE SRBIJE, KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA, Ulica Nemanjina br.11 iz Beograda.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 4. avgusta 2022. godine.