subota, 30. jul 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju jednosistemskog dalekovoda 400 kV za uvođenje dalekovoda br. 450 RP Mladost - TS Novi Sad 3 u TS Beograd 50

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JEDNOSISTEMSKOG DALEKOVODA 400 kV ZA UVOĐENJE DALEKOVODA BR.450 RP MLADOST – TS NOVI SAD 3 U TS BEOGRAD 50


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 8. do 16. avgusta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „ELEKTROISTOK PROJEKTNI BIRO” d.o.o. iz Beograda, Ulica Rovinjska br. 14.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, u ime investitora „ELEKTROMREŽA SRBIJE” AD, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Tijana Mitić mast.inž.arh.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. avgusta 2022. godine.