nedelja, 31. jul 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju poslovnog objekta - trgovina na malo - supermarket "Lidl" na građevinskoj parceli koja se formira od KP 10201/43 i 10201/44 KO Zemun

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava


JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA – TRGOVINA NA MALO – SUPERMARKET „LIDL” NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI KOJA SE FORMIRA OD KATASTARSKIH PARCELA 10201/43 I 10201/44 KO ZEMUN 


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od  8. do 16. avgusta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „MB VINING” d.o.o. Ulica J. Bijelića br.15, Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „MB VINING” d.o.o. Ulica J. Bijelića br.15, Beograd, a u ime investitora „Energo invest group” d.o.o. Beograd, Ulica Kornelija Stankovića br.16, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Mitrović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, na pisarnici u Ulici kraljice Marije br.1, najkasnije do 16. avgusta 2022. godine.