ponedeljak, 8. avgust 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za rekonstrukciju dela ulice Strahinjića Bana - Stari grad

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU DELA ULICE STRAHINJIĆA BANA NA KP.555 KO STARI GRAD U BEOGRADU 


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. do 23. avgusta. 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Preduzeće za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „SLAVIJA PROKING” d.o.o. iz Beograda, Mihajla Bandura br.15. Zemun.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je Preduzeće za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „SLAVIJA PROKING” d.o.o. iz Beograda, Mihajla Bandura br.15. Zemun, u ime investitora Uprave grada Beograda- Sekretarijata za investicije, Trg Nikole Pašića br.6, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Jovana Poznan d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 23. avgusta 2022. godine.