petak, 12. avgust 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu AL DAHRA Kovilovo


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE


Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta Preduzeća „AL DAHRA Srbija” d.o.o, Gorskih jasenova 4, Padinska Skela, doneo je rešenje kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje privredno-industrijskog kompleksa fabrike za preradu stočne hrane, u 3 faze, na katastarskoj parceli broj 93 KO Kovilovo, na području gradske opštine Palilula, u Beogradu, koju je izradilo Preduzeće „Servo Mihalj – Inženjering” d.o.o. Zrenjanin. 
U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu projekta utvrđeno je da je predmetna Studija izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.
Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da izgradnju privredno-industrijskog kompleksa fabrike za preradu stočne hrane, u 3 faze, na katastarskoj parceli broj 93 KO Kovilovo, realizuje u svemu u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji, koje se odnose na:
1. mere koje su planirane u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu, i to:
1.1. planske i zakonske mere zaštite životne sredine;
1.2. mere zaštite životne sredine predviđene projektno-tehničkom dokumentacijom;
1.3. dodatne organizacione i tehničke mere zaštite životne sredine u toku korišćenja objekta, koje uključuju i mere zaštite u slučaju udesa;
2. program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring).
Overene mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i daju se na uvid kod tehničkog pregleda objekta.
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu je konačno u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 25. i 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).