utorak, 16. avgust 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu KAPA STAR Zemun Polje

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
Objavljuje

OBAVEŠTENJE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev preduzeća „KAPPA STAR RECYCLING” d.o.o. iz Beograda – Umka, Ulica 13. oktobra 1, doneo je rešenje kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada „KAPPA STAR RECYCLING” d.o.o. – RJ Zemun, na katastarskoj parceli broj 326/2 KO Zemun polje, u Ulici batajnički drum 3, na području gradske opštine Zemun u Beogradu, koju je izradilo preduzeće „EKO-VOK 2017” d.o.o. Beograd, Albanske spomenice 12. 
U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada „KAPPA STAR RECYCLING” d.o.o. – RJ Zemun, na katastarskoj parceli broj 326/2 KO Zemun polje, u Ulici batajnički drum 3, na području gradske opštine Zemun u Beogradu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.
Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da predmetno postrojenje koristi u svemu u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji, koje se odnose na:
1. mere koje su planirane u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu, i to:
1.1. mere zaštite životne sredine predviđene projektno-tehničkom dokumentacijom;
1.2. dodatne organizacione i tehničke mere zaštite životne sredine u toku korišćenja objekta, koje uključuju i mere zaštite u slučaju udesa;
2. program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring).
Overene mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i daju se na uvid kod tehničkog pregleda objekta.
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu je konačno u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 25. i 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).