subota, 15. oktobar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno - poslovnog kompleksa "NEWPORT" u dve faze - Novi Beograd

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA ,,NEWPORT” U DVE FAZE SA DETALJNOM RAZRADOM FAZE I – OBJEKTI A1, A2 I A3 NA GP 1 KOJU ČINI KAT. PARCELA 6844 K.O. NOVI BEOGRAD, GO NOVI BEOGRAD, BEOGRAD

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 24. do 31. oktobra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je PD „BUREAU CUBE PARTNERS” D.O.O. iz Beograda, Humska br.6.
Zahtev Urbanističkog projekta podneo je „BUREAU CUBE PARTNERS” D.O.O. iz Beograda u ime Investitora PD „ ABC DEVELOPMENT” D.O.O. iz Beograda.
U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Tijana Mitić mast.inž.arh., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1, najkasnije do 31. oktobra 2022. godine.