nedelja, 16. oktobar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR za blok 32, opština Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 6.10.2022.godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za blok 32, Gradska opština Novi Beograd, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) 

oglašava
JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 32, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

JAVNI UVID obaviće se od 17. oktobra 2022.godine do 18. novembra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
1. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 8. decembra 2022. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
2. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, Ulica 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu).
3. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulica kraljice Marije br. 1, zaključno sa 18. novembrom 2022. godine. 
4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Tekst i grafika