petak, 28. oktobar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa koji se sastoji od stambenog objekta br.1 i stambenog objekta br.2 - Novi Beograd

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO POSLOVNOG KOMPLEKSA KOJI SE SASTOJI OD: STAMBENOG OBJEKTA BR.1 SA DVA ULAZA NA GP1 KOJA SE FORMIRA OD K.P. 415/2 KO NOVI BEOGRAD, STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA BR.2 SA 6 LAMELA I STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA BR.3 NA GP2 KOJA SE FORMIRA OD K.P. 418/1, 419/1, 418/6 KO NOVI BEOGRAD

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 3. do 11. novembra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „DALMAK” d.o.o. Ratnih vojnih invalida br.21, Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „DALMAK” d.o.o.  Ratnih vojnih invalida br.21, Beograd a u ime investitora „LAWA NBG HILLS” d.o.o.  Bregalnička br.2 iz Beograda - Zvezdara.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1, najkasnije do 11. novembra 2022. godine.