nedelja, 6. novembar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PGR šinskih sistema u Beogradu

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 14. oktobra 2022. godine, utvrdila Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade II faze prve linije metro sistema, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) 

oglašava

JAVNI UVID 
U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE II FAZE PRVE LINIJE METRO SISTEMA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

1. JAVNI UVID obaviće se od 7. novembra do 8. decembra 2022. godine. svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta 43-45 (u suterenu). 
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 22. decembra 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 8. decembrom 2022. godine.
5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Tekst i grafika