sreda, 16. novembar 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije prostorije za tretman otpadnih voda - „Smurfit Kappa Avala Ada" d.o.o. Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta preduzeće „Smurfit Kappa Avala Ada” d.o.o. iz Beograda, Prilazni put Ada Huji 9, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dela objekta – prostorije za tretman otpadnih voda u okviru zgrade ostalih industrijskih delatnosti – objekat broj 2, na katastarskoj parceli broj 5112/20 KO Palilula, Prilazni put Ada Huji 9, na području gradske opštine Palilula u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na službenom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi). 
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 29. novembar 2022. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).