ponedeljak, 12. decembar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za proširenje elektotehničkog fakulteta i kampus tehničkih fakulteta - KO Palilula

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENJE ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA I KAMPUS TEHNIČKIH FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU (1.J4-2) I DRŽAVNI ARHIV SRBIJE (1.J9-4), K.P. 1985/1, 1985/2, 1986, 1987/1, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1988/4 I 1988/5 SVE KO PALILULA

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 20. do 27. decembra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „4 MIND” d.o.o. iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra br. 201.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podneo je „4 MIND” d.o.o. iz Beograda, u ime investitora Republika Srbija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sa sedištem u Beogradu.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Tijana Mitić mast.inž.arh.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. decembra 2022. godine.