utorak, 20. decembar 2022.

Sekretarijat za kulturu

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje Nagrada grada Beograda za 2022. godinu

GRAD BEOGRAD
Objavljuje

OBAVEŠTENJE
O USLOVIMA ZA DODELJIVANJE NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA 2022. GODINU


I – NAGRADA GRADA BEOGRADA – DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ
Nagrada grada Beograda – despot Stefan Lazarević dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu i zaštiti životne sredine.
Nagrada grada Beograda – despot Stefan Lazarević dodeljuje se i za herojsko delo, za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.
Nagrada se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo.
Nagrada se može dodeliti istom licu više puta.
Nagradu može dobiti autor koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda od 1. januara do 31. decembra 2022. godine (ne odnosi se na Nagradu grada Beograda – despot Stefan Lazarević za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Beograda).
Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se:
1. u oblasti umetnosti:
– publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva;
– izvedeno odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje pozorišnog dela;
– prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu;
– izloženo delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija;
– izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;
2. u oblasti nauke:
– naučno ostvarenje u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama koje kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene i predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim stručnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;
– pronalazak koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka, priznat i upisan u zakonom utvrđen registar;
3. u oblasti medicine:
– rad i rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos u razvoju i unapređenju medicine;
– izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine;
4. u oblasti arhitekture i urbanizma:
– realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata;
– urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;
4a. u oblasti poljoprivrede:
– ostvareni izuzetni rezultati u oblasti individualne poljoprivredne proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište;
– inovativnost i primena savremenih poljoprivrednih rešenja i standarda u poljoprivrednoj proizvodnji;
– ulaganje u poljoprivredno gazdinstvo i primena novih agrotehničkih mera i tehnologija;
5. u oblasti novinarstva:
– vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Beogradu;
– kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa u cilju informisanja građana Beograda;
6. u oblasti obrazovanja:
– izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Beograda u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;
7. u oblasti sporta:
– rad ili rezultati od izuzetne vrednosti pojedinca koji su doprineli afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti – članovi sportskih organizacija iz Beograda odnosno samostalni profesionalni sportisti za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);
8. u oblasti zaštite životne sredine: 
– ostvarenja koja podstiču rešavanje pojedinačnih problema u oblasti očuvanja prirode i zaštite životne sredine;
– ostvarenja koja doprinose popularizaciji, podsticanju, obrazovanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine;
– ostvareni izuzetni rezulatati za dugogodišnji rad i trajan doprinos očuvanju životne sredine u gradu Beogradu.
9. herojsko delo:
– ostvarenje pojedinca ili grupe koji su snagom svoje ličnosti, vrlinom, požrtvovanošću, nesebičnošću, dobrotom i hrabrošću, ličnom žrtvom i humanošću pomogli sugrađanima u nevolji, savladali izuzetno teške životne okolnosti, popravili njihove ili sopstvene životne prilike;
10. dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda
 – najvrednija dostignuća pojedinca ili grupe u svim oblastima znanja koji su svojim delom ili dugogodišnjim radom ostavili trajni pečat Beogradu, unapredili život u Beogradu i doprineli daljem razvoju i promociji grada;
11. specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd:
– pojedincu ili grupi za organizovanje i realizaciju projekta – programa koji je postao događaj u gradu u prethodnoj godini.
U jednoj godini dodeljuje se najviše 20 nagrada.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.
Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i naznakom nagrade za koju se kandidat predlaže (umetnost, nauka, medicina, arhitektura i urbanizam, poljoprivreda, novinarstvo, obrazovanje, sport, zaštita životne sredine, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda, specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd).
Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, CD-a, DVD-a, planovi, projekti odnosno druga odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.
Predlozi za dodelu Nagrade grada Beograda– despot Stefan Lazarević dostavljaju se pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, Ulica kraljice Marije broj 1, osim za oblast zaštite životne sredine, za koju se predlozi dostavljaju pisarnici u Ulici 27. marta 43-45. Predlozi za oblasti umetnost, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda, kao i specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd dostavljaju se pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, Trg Nikole Pašića broj 6, sa posebnom naznakom oblasti za koju se predlozi predaju.
Dodatne informacije u vezi sa dodelom nagrada i uslovima konkursa možete dobiti pozivom na ove brojeve telefona:
– za umetnost, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd – Sekretarijat za kulturu – umetnost, književnost i prevodno stvaralaštvo 7823-909; pozorišno stvaralaštvo, film i radio-televizijsko stvaralaštvo 7823-918; likovno i primenjeno stvaralaštvo, vizuelni i prošireni mediji 7823-910; muzika i muzičko-scensko stvaralaštvo 7823-911; dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda 7823-916; herojsko delo 7823-917; specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd 7823-911; 
– za nauku i poljoprivredu – Sekretarijat za privredu – prirodne nauke 7157-810; društvene i humanističke nauke 7157-379; pronalazaštvo 7157-374 i poljoprivreda 7157-401;
– medicina – Sekretarijat za zdravstvo, 7157-271; 
– arhitektura i urbanizam – Sekretarijat za urbanizam, 7157-203;
– novinarstvo – Sekretarijat za informisanje, 7157-436;
– obrazovanje – Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, 7157-539;
– sport – Sekretarijat za sport i omladinu, 7157-488;
– zaštita životne sredine – Sekretarijat za zaštitu životne sredine,7975-123
Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević je 20. februar 2023. godine.
Odluku o dodeli Nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević donose odgovarajuće komisije koje je imenovala Skupština Grada Beograda.
Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2023. godine.

II – NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA STVARALAŠTVO MLADIH
Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata.
Nagrada se dodeljuje pojedincu ili grupi ako su određeni rezultati postignuti grupnim radom.
Nagrada se može dodeliti istom licu više puta. Nagrada je nedeljiva.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda od 1. januara do 31. decembra 2022. godine. Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumevaju se samostalni radovi učenika ili studenata koji predstavljaju doprinos određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata ili umetničko dostignuće koje se po vrednosti naročito ističe.
U jednoj godini dodeljuju se dve nagrade, i to jedna za naučni, a druga za umetnički rad mladih.
Predloge za nagradu mogu podneti stručna tela univerziteta, fakulteta, viših škola, srednjih i osnovnih škola, stručne i naučne institucije, ustanove i preduzeća ukoliko je rad koji se predlaže za nagradu nastao u njima ili na određeni način povezan sa njihovom delatnošću, kao i pojedinci.
Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem, podacima o kandidatu, stvaralaštvu, opisom rada i postignutim rezultatima.
Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka dela, kataloga, kasete, crteži, projekti odnosno odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.
Predlozi za dodelu Nagrade grada Beograda dostavljaju se pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, Ulica kraljice Marije broj 1, sa naznakom: Nagrada za stvaralaštvo mladih – Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.
Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Beograda je 20. februar 2023. godine.
Odluku o dodeli nagrade donosi odgovarajuća komisija.
Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2023. godine.
Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 7157-539.

III – NAGRADA GRADA BEOGRADA „SVETISLAV STOJANOVIĆ”
Nagrada se dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti zaštite od požara na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.
Nagrada se dodeljuje pojedincu i vatrogasnoj jedinici.
Nagrada se dodeljuje pojedincu koji je pokazao požrtvovanost, kolegijalnost i nesebičnost u obavljanju vatrogasne službe ili pojedincu koji je postigao podvig u sprečavanju ili gašenju požara, spasavanju građana i njihove imovine, kao i otklanjanju drugih opasnosti po život i zdravlje ljudi i po materijalna dobra.
Nagrada se dodeljuje vatrogasnoj jedinici koja je duže vreme radom i zalaganjem ostvarila rezultate koji prevazilaze prosečni radni učinak odnosno pokazala izuzetnu uspešnost u konkretnim akcijama.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju:
– Uprava za zaštitu i spasavanje u Beogradu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije,
– Vatrogasni savez Beograda i
– građani.
Predlog se podnosi u pisanom obliku i treba da sadrži podatke i potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da li su ispunjeni uslovi za dodelu nagrade.
Predlozi se dostavljaju pisarnici Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijat za skupštinske poslove i propise, Trg Nikole Pašića 6.
Rok za podnošenje predloga za dodelu nagrade je 20. februar 2023. godine.
Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Odbor koji je obrazovala Skupština Grada Beograda.
Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 3216-382.