četvrtak, 16. mart 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju objekata u okviru kompleksa centra za sport i rekreaciju univerziteta u Beogradu

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA CENTRA ZA SPORT I REKREACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU, SPRATNOSTI SU+P+1, PO+P+2 I P+3 , NA GP1 KOJA SE FORMIRA OD DELOVA KAT. PARCELA BR. 803/1, 809 I 810/1 SVE KO NOVI BEOGRAD, UL. BLAGOJA MARJANOVIĆA MOŠE

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 23. do 31. marta 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je društvo za projektovanje, inženjering i konsalting „KAPA PROJEKT” d.o.o. Obrenovićeva br.23, Niš.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo društvo za projektovanje, inženjering i konsalting „KAPA PROJEKT” d.o.o. Obrenovićeva br.23/1, Niš, a u ime investitora KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA, Nemanjina br.11, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1, najkasnije do 31. marta 2023. godine.