četvrtak, 23. mart 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za poslovno - stambeni kompleks, Bulevar Peka Dapčevića, Voždovac

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POSLOVNO-STAMBENI KOMPLEKS, SPRATNOSTI OD 3PO+P (sa G)+4+PS DO 2PO+PO/SU+P (sa G)+4+PS U BULEVARU PEKA DAPČEVIĆA NA GP-MA, FORMIRANIM OD KATASTARSKIH PARCELA BR.7228/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 I 13 KO VOŽDOVAC U BEOGRADU

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 30. marta do 7. aprila 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „YUGO BIRO” Gospodara Vučića br.3, Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je preduzeće „YUGO BIRO“ Gospodara Vučića br. 3, Beograd, a u ime investitora „IMPERIAL GRADNJA” d.o.o. Bulevar Peka Dapčevića br.25, Beograd..
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1, najkasnije do 7. aprila 2023. godine.