četvrtak, 23. mart 2023.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije CETIN Batajnica 1

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije telefonije „BG Batajnica 1”, postavljene na poslovnom objektu, na katastarskoj parceli broj 3719/1 KO Batajnica, Vojvode Nikole Stanjevića 27, na području gradske opštine Zemun, u Beogradu, na zahtev nosioca projekta Preduzeća „CETIN” d.o.o. iz Beograda, Omladinskih brigada 90.
U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/08) i Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije „BG Batajnica 1”, koju je izradilo preduzeće „ASTEL PROJEKT” d.o.o.  iz Beograda.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi) i izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).