četvrtak, 13. april 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno - poslovnog objekta, spratnosti PO+P+3+PS, Ugrinovačka br. 92

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),
 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, SPRATNOSTI PO+P+3+PS, U ULICI UGRINOVAČKA BR. 92 NA K.P. 16521 KO ZEMUN

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 20. do 26. aprila 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „Symbol00”, Nada Spasenović pr. Vodovodska br. 75, stan 2, Beograd-Čukarica.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podneo investitor - preduzeće „STORMS” Ugrinovačka br.23 i, Beograd-Zemun.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Bojana Stevanović mast.inž.arh. ; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1 najkasnije do 26. aprila 2023. godine.