utorak, 23. maj 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju poslovnog objekta spratnosti 3PO+P+8 PS, Bulevar Milutina Milankovića, blok 40

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava


JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA SPRATNOSTI 3PO+P+8 PS NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI GP1 KOJA SE FORMIRA OD K.P. 1222/43 I 1222/44 KO NOVI BEOGRAD U BULEVARU MILUTINA MILANKOVIĆA U BLOKU 40 NA NOVOM BEOGRADU


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 30. maja do 7. juna 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Ljubomir Bošković pr. 
„YUGO BIRO” Gospodara Vučića br. 3, 11 000 Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće Ljubomir Bošković pr. „YUGO BIRO”, Gospodara Vučića br.3, 11 000 Beograd, a u ime investitora Rastka Pleskonjić, Bilećka br. 30/9, 11 000 Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Bojana Stevanović, 
mast. inž. arh.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1 najkasnije do 7. juna 2023. godine.

Tekst i grafika