nedelja, 3. septembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke, Gradska opština Voždovac, za blok između ulica: Ustaničke, Gospodara Vučića, Deli Radivoja i Debarske

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 17. avgusta 2023. godine, utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke, Gradska opština Voždovac, za blok između ulica: Ustaničke, Gospodara Vučića, Deli Radivoja i Debarske, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20,  52/21 i 62/23) 

oglašava

JAVNI UVID
U Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke, Gradska opština Voždovac, za blok između ulica: Ustaničke, Gospodara Vučića, Deli Radivoja i Debarske

JAVNI UVID obaviće se od 4. septembra do 4. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu). 
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 19. oktobra 2023. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 4. oktobrom 2023. godine.
U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Tekst i grafika