ponedeljak, 30. oktobar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti 2PO+P+3+PS na K.P. br.8003/4 KO Voždovac, Vojvode Stepe bb

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Kraljice Marije 1
Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, SPRATNOSTI 2PO+P+3+PS NA K.P. BR. 8003/4 KO VOŽDOVAC, U ULICI VOJVODE STEPE BB, U BEOGRADU

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 14. novembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „STUDIO ZA  ARHITEKTURU I URBANIZAM” Ulica Ljermontova br. 22, Beograd.
Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM” Ulica Ljermontova br. 22, Beograd, u ime Investitora „IMPERIAL GRADNJA” d.o.o. Bulevar Peka Dapčevića br. 25, Beograd.
U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1, najkasnije do 14. novembra 2023. godine.