utorak, 21. novembar 2023.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije „TELEKOM SRBIJA" a.d. - DZ Zemun

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta preduzeća „TELEKOM SRBIJA” a.d. iz Beograda, Takovska 2, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG729, BGO729, BGL729, BGU729, BGJ729 BG – Dom zdravlja Zemun”, postavljene na objektu Doma zdravlja „Zemun” u Ulici Rada Končara 46, na području gradske opštine Zemun u Beogradu. 
U sprovedenom postupku doneto je rešenje kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/08) i Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije „BG – Dom zdravlja Zemun” - BG729, BGO729, BGL729, BGU729, BGJ729, koju je izradilo Preduzeće „LABING” iz Beograda. 
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi) i izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).