ponedeljak, 5. februar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR područja između naselja Stepa Stepanović, Kumodraškog potoka i planirane saobraćajnice SMT, od ulice Borske do petlje Lasta, Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 25.1.2024. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije područja između naselja Stepa Stepanović, Kumodraškog potoka i planirane saobraćajnice SMT, od ulice Borske do petlje Lasta, Gradska opština Voždovac na rani javni uvid, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade

PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU NASELJA STEPA STEPANOVIĆ, KUMODRAŠKOG POTOKA I PLANIRANE SAOBRAĆAJNICE SMT, OD ULICE BORSKE DO PETLJE LASTA, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 5. do 21. februara 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 21. februarom 2024. godine.

Tekst i grafika