ponedeljak, 22. april 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR između: Mileševske, Velimira Bate Živojinovića, KP 2532/3 i 2517 KO Vračar


Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 4.4.2024. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije između ulica: Mileševska, Velimira Bate Živojinovića, kp 2532/3 i 2517 KO Vračar, Gradska opština Vračar na rani javni uvid, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23) 

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade

PLANA DETALJNE REGULACIJE IZMEĐU ULICA: MILEŠEVSKA, 
VELIMIRA BATE ŽIVOJINOVIĆA, KP 2532/3 I 2517 KO VRAČAR, 
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br.43-45 (u suterenu) od 22. aprila do 13. maja 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 13. majem 2024. godine.