Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Aleksandar Šapić, gradonačelnik grada Beograda, komandant

Zamenici komandanta:

 • Slobodan Šolević, član Gradskog veća grada Beograda

Načelnik štaba

 • Milan Vasović, načelnik Uprave za vanredne situacije u Beogradu, Sektor za vanredne situacije, MUP RS.

Gradski Štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda obavlja sledeće poslove:

 • rukovodi i kordinira rad subjekata sistema zaštite i spasavanja i snaga zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na sprovođenju utvrđenih zadataka;
 • rukovodi i kordinira sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite;
 • prati stanje i organizaciju zaštite i spasavanja i predlaže mere za njihovo poboljšanje;
 • naređuje upotrebu snaga zaštite i spasavanja, sredstva pomoći i drugih sredstava koja se koriste u kriznim situacijama;
 • stara se o redovnom informisanju i obaveštavanju stanovništva o izazovima, rizicima, opasnostima i pretnjama i preduzetim merama;
 • procenjuje ugroženost od nastanka vanredne situacije i ranjivost na vanredne i druge krizne situacije;
 • sarađuje sa Štabovima susednih jedinica lokalne samouprave;
 • imenuje poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite na predlog opštinskog Štaba na teritoriji grada Beograda;
 • naređuje evakuaciju stanovništva i donosi odluku o obimu evakuacije i kategoriju stanovništva koje se evakuiše;
 • angažuje ovlašćena i osposobljena pravna lica od značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda;
 • donosi preporuke, naredbe i zaključke;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.