Žalbena komisija Grada Beograda

1. JANA LJUBIČIĆ, diplomirani pravnik, predsednik Komisije,

2. MIRA ĐORĐEVIĆ, diplomirani pravnik, član Komisije,

3. NEMANJA ADAŠEVIĆ, diplomirani pravnik, član Komisije,

4. LJUBICA ARSENIJEVIĆ, diplomirani pravnik, član Komisije.

Mandat Komisije je pet godina.

Zadatak Komisije je da, u skladu sa zakonom, odlučuje u drugom stepenu o:

- Žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima,

- Žalbama učesnika internog i javnog konkursa.