JKP „Veterina Beograd”

JKP „Veterina Beograd”
Bulevar despota Stefana 119
telefon Službe komunalne zoohigijene i operativnih poslova: 3293-099
faks 3292-770
www.veterinabeograd.rs

direktor: Budimir Grubić

Poslove komunalne zoohigijene u Beogradu obavlja Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd",pod nadležnošću Gradskog saekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda koji se stara i obezbeđuje uslove za preduzeće i prihvatilišta za životinje koja su u njegovom sastavu i obavlja kontrolu i stalni nadžor nad njihovim radom.U skladu sa karakterom delatnosti,procesom rada i uslovima rada,JKP "Veterina Beograd " se radi efikasnijeg obavljanja osnovne deletnosti i ostvarivanja što povoljnijih rezultata rada sastoji iz sledećih organizacionih jedinica:
- Sektor veterinarstva. organizovan u 3 službe:
1. Služba komunalne zoohigijene i operativnih poslova.
2. Služba zbrinjavanja životinja.
3. Služba veterinarske medicine.

Služba komunalne zoohigijene i operativnih poslova sadrži sledeća odeljenja:
- odeljenje komunalne zoohigijene,odelenje DDD,odeljenje za upravljanje animalnim otpadom i odeljenje kontrole populacije pasa i mačaka na javnim površinama
Služba zbrinjavanja životinja obuhvata:
- Prihvatilište sa centrom za sterilizaciju Rakovica,Prihvatilište Zemun,Prihvatilište Padinska skela,Prihvatilište Kovilovo,karantin Ovča.
Služba veterinarske medicine obuhvata:
- Veterinarsku kliniku (Bulevar despota Stefana 119), Veterinarsku stanicu-ambulante ( Sopot, Pinosava, Barajevo, Mali Mokri Lug i Železnik), Hitna pomoć (u okviru ambulante Mali Mokri Lug) i Apoteke.

- Sektor opštih i administrativnih poslova, organizovan je u 3 službe:
1. Služba pravnih i opštih poslova
2. Služba finansija
3. Službe operativno tehničkih poslova

DELATNOST
Osnovna delatnost Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd“ je definisana šifrom 7500 - Veterinarska delatnost. Prema Zakonu o veterinarstvu veterinarska delatnost obuhvata:. praćenje,zaštitu i unapređenje zdravlja životinja; zaštitu životinja od zaraznih i drugih bolesti; otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti i lečenja obolelih životinja; sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; zaštita ljudi od zoonoza; kontrola bezbednosti hrane i proizvoda životinjskog porekla i hrane I vode za životinje; obeležavanje i registracija životinja; lečenje steriliteta i veštačko osemenjavanje životinja; zaštita životne sredine od zagađenja uzročnicima zaraznih bolesti životinja; zaštita životinja od mučenja i patnje,kao i staranje o dobrobiti životinja; kontrola veterinarskih lekova i medicinskih sredstava; obavljanje dezinfekcije,dezinsekcije,deratizacije, dezodoracije i dekonntaminacije; veterinarska edukacija i obaveštavanje.

Preduzeće obavalja komunalnu delatnost zoohigijene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima koji obuhvata:
- Hvatanje,zbrinjavanje,veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje;
- Lišavanje života za neizlečivo bolesne napuštene i izgubljene životinje;
- Kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka;
- Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do do objekta za sakupljanje;
- Preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla;
- Sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama,glodara i insekata;
- Sprovođenje mera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.

Preduzeće ima ISKLJUČIVO PRAVO obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Beograda.