JP "Gradsko stambeno"

Danijelova 33
www.stambeno.com
e-mail: jpgs@stambeno.com

v.d. direktora: Aleksandar Jakšić

Tehnički sektor, tel. 3950-221
Pravni sektor, tel. 3950-363
Finansijski sektor, tel. 3950-391
Samostalna služba za javne nabavke, tel. 3950-414
Samostalna služba za upravljanje informacionim sistemom, tel. 3950-428
Samostalna služba za marketing i informisanje, tel. 3950-406

Agencija za zamenu stanova i promet nekretninama
Kralja Milutina 29, tel. 3640-595

RADNE JEDINICE PO OPŠTINAMA:
Stari grad, Rige od Fere 6, tel. 3950-364
Palilula, Kraljice Marije 17, tel. 3950-365
Savski venac, Brankova 15a, tel. 3950-366
Zvezdara, Subotička 16, tel. 3950-367
Vračar, Njegoševa 84, tel. 3640-253
Voždovac, Zaplanjska 16a, tel. 3950-369
Čukarica, Šumadijski trg 6, tel. 3950-370
Novi Beograd, Narodnih heroja 30, tel. 3950-371
Zemun, Narodnih heroja 30, tel. 3950-372
Rakovica, Borska 40, tel. 3950-373

Gradsko stambeno preduzeće osnovano je 1. aprila 1966. Posle niza transformacija, 1. aprila 1990. Rešenjem Skupštine grada Beograda počelo je sa radom Javno preduzeće za stambene usluge, koje 2005. menja naziv u JP "Gradsko stambeno".

Osnovna delatnost JP "Gradsko stambeno" je održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija u njima. To su radovi kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika i okoline (popravke krovova, fasada, liftova, protivpožarnih instalacija, gromobrana i poslovi hitnih intervencija). Pored pomenutih radova, Preduzeće obavlja i održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje hodnika, stepeništa, podesta...). Radovi koje obavlja JP "Gradsko stambeno" i njihovo finansiranje definisani su Zakonom o održavanju stambenih zgrada i stanova (Službeni glasnik RS, 44/95). Održavanje zgrada vrši se na osnovu ugovora sklopljenih sa skupštinama zgrada. Odluku o sklapanju ugovora donosi Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova stambene zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Troškovi održavanja se plaćaju mesečno preko priznanica objedinjene naplate. Godišnje programe radova usvaja Upravni odbor JP "Gradsko stambeno" uz saglasnost Skupštine grada Beograda.

U JP "Gradsko stambeno" je zaposleno oko 200 radnika koji održavaju 12.600 zgrada sa oko 244.000 stanova.

Usluge u zgradama bez lifta:
- izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija,
- odgušenje zajedničkih kanalizacionih instalacija u zgradama,
- popravka i delimična zamena zajedničkih vodovodnih i kanalizacionih cevi, koje pripadaju zgradi, kada dođe do prskanja,
- popravka i zamena ventila na zajedničkim vodovodnim instalacijama,
- manji radovi na popravci krovnog pokrivača kojima se sprečava prokišnjavanje u stanove i u prostorijama u kojima se nalaze zajednički uređaji (stepenište, lift kućica, i sl),
- popravke i zamene stakla nad stepenišnim prostorom,
- manje popravke na delovima fasade,
- zamena razbijenih stakala na ulaznim vratima u zgradu,
- popravke elektroinstalacije od glavnog razvodnog ormana do razvodne table u stanu i od glavnog razvodnog ormana do priključne kutije na fasadi zgrade,
- redovna kontrola i popravka gromobranskih instalacija,
- redovan pregled, servisiranje i otklanjanje kvarova na uređajima u zgradi kao što su: hidrofori i hidrocili, akumulatori, APA uređaja i instalacija za nužno svetlo, signalno avio svetlo,
- zamena pregorelih stepenišnih automata za svetlo i tastera kao i drugi radovi vezani za održavanje instalacija stepenišnog svetla.

Usluge u zgradama sa liftom (pored prethodno navedenih):
- servisiranje liftova obavlja se jednom mesečno (sa pripadajućim materijalom popravke liftova do visine radnog naloga),
- tehnički pregled (ispitivanje ispravnosti celokupnog liftovskog postrojenja radi dobijanja sertifikata o ispravnosti od strane specijalizovane, stručne institucije - jednom godišnje),
- baždarenje regulatora brzine na liftu

Za kvarove hitne prirode (prskanje cevi, zagušenje kanalizacije, zaglavljivanje u liftu i dr) mogu se koristiti usluge Službe dežurnih hitnih intervencija. U Službi rade iskusni majstori svih profila pod rukovodstvom inženjera i tehničara-dispečera. Služba je opremljena savremenim alatima, rezervnim delovima i vozilima tako da po primljenom pozivu u najudaljenije delove Grada stiže za najkraće moguće vreme.

KOMERCIJALNE USLUGE

Osim nabrojanih radova utvrđenih ugovorom, JP "Gradsko stambeno" obavlja i druge poslove na stambenim zgradama, a na zahtev vlasnika stanova i skupština stanara. Ovi poslovi se posebno ugovoraju, a postoji i mogućnost plaćanja u više rata.

Takođe, na osnovu odluke skupštine stanara JP "Gradsko stambeno" organizuje i vrši nadzor nad obavljanjem usluga održavanja higijene u zajedničkim delovima stambene zgrade: čišćenje i pranje stepeništa, hodnika, podesta... Ova usluga plaća se posebno, mesečno po stanu, a čisti se tri puta u toku meseca.

U Sektoru za imovinsko-pravne poslove ovog preduzeća postoji velika arhivska dokumentacija o zgradama, stanovima i korisnicima/vlasnicima stanova i poslovnog prostora u okviru stambene zgrade. Sva ova dokumentacija na raspolaganju je i može se dobiti na uvid ili kao overena fotokopija, uz propisno ovlašćenje. U okviru ovog sektora radi i Agencija za zamenu stanova i promet nekretninama.