ponedeljak, 26. oktobar 2015.

Javni uvid u deo Nacrta plana detaljne regulacije fekalnog kolektora od Rakovica sela (Bulevar oslobođenja) do postojećeg kolektora u Resniku i regulacije Rakovičkog i Miloševog potoka, gradske opštine Voždovac i Rakovica (promene trase Rakovičkog potoka i

Grad Beograd – Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 20.10.2015. godine, utvrdila je deo Nacrta plana detaljne regulacije fekalnog kolektora od Rakovica sela (Bulevar oslobođenja) do postojećeg kolektora u Resniku i regulacije Rakovičkog i Miloševog potoka, gradske opštine Voždovac i Rakovica (promene trase Rakovičkog potoka i fekalnog kolektora i granice Plana) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaju plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID U

DEO NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE FEKALNOG KOLEKTORA OD RAKOVICA SELA (BULEVAR OSLOBOĐENJA) DO POSTOJEĆEG KOLEKTORA U RESNIKU I REGULACIJE RAKOVIČKOG I MILOŠEVOG POTOKA,
GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I RAKOVICA, (promene trase Rakovičkog potoka i fekalnog kolektora i granice Plana) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

PONOVLJENI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu) od 27. oktobra do 26. novembra 2015. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu), 10. decembra 2015. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 26. novembra 2015. godine.