"Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda" JP

Njegoševa 84
Kontakt centar, tel. 2041-300
e-mail: info@beoland.com
www.beoland.com

v.d. direktora: Milan Vranić

Skupština grada Beograda je osnivač preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda" JP, kao organizacije sa posebnim zadacima od interesa za grad i uređivanje građevinskog zemljišta.

Delatnost Direkcije obuhvata upravljanje, uređivanje, opremanje i unapređenje gradskog građevinskog zemljišta i objekata od značaja za Beograd.

Direkcija priprema programe uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje magistralnih i drugih objekata komunalne infrastrukture, kao i studije, analize, ekspertize i konkurse za potrebe rešavanje specifičnih prostornih, infrastrukturnih i drugih problema uređenja grada.

Direkcija obračunava elemente za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i obavlja druge poslove na uređivanju građevinskog zemljišta. Za potrebe investitora priprema informacije o svim potencijalnim lokacijama, potrebnu dokumentaciju, podloge i elaborate za otuđenje građevinskog zemljišta.

Cilj Direkcije je zaštita javnog interesa, a rukovodstvo i zaposleni ovaj zadatak uspešno realizuju sprovodeći odgovornu poslovnu politiku i čvrstu finansijsku disciplinu.