Dodatni oblici zaštite porodilja

Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, kao i podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta 29. juna 2017. godine doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 44/17).

Ovom odlukom utvrđeni su sledeći oblici zaštite:

1. Pravo na novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Pravo na novčano davanje može ostavriti nezaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 25.000 dinara jednokratno, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Rešenjem gradonačelnika grada Beograda za decu rođenu od 1. januara 2021. godine iznos novčanog davanja nezaposlenoj porodilji uvećan je na 30.000 dinara.

Nezaposlena porodilja u smislu ove odluke je porodilja koja nije u radnom odnosu kod poslodavca – pravnog ili fizičkog lica. Nezaposlenom porodiljom smatra se i porodilja koja ne ostvaruje prihode po osnovu osnivačkih prava u privrednom subjektu, porodilja koja ne ostvaruje prihode po osnovu penzija i invalidnina, kao i porodilja koja ne ostvaruje prihode po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova. Nezaposlenost se utvrđuje u odnosu na dan rođenja deteta.

Ovo pravo može ostvariti nezaposlena porodilja sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji grada Beograda, porodilja koja je interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada, porodilja sa statusom izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada i porodilja strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji grada Beograda, najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Nezaposlena porodilja može ostvariti pravo na novčano davanje ako je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, manji od 10.000 dinara.

Domaćinstvo u smislu ove odluke čini porodilja, njen suprug ili vanbračni partner i maloletna izdržavana deca koja sa njima žive, uključujući i novorođeno dete – decu.

Ukupan mesečni prihod domaćinstva čine i prihodi koje ostvaruje suprug ili vanbračni partner, isplaćeni u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, i to po osnovu: zarade, naknade zarade, penzije i invalidnine, u neto iznosu.

Za lica koja samostalno obavljaju delatnost - preduzetnike kao mesečni prihod uzima se osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Broj članova domaćinstva utvrđuje se u odnosu na dan rođenja deteta.

2. Pravo na novčano davanje porodilji

Pravo na novčano davanje može ostvariti porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju, u iznosu od 10.000 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Ovo pravo porodilja može ostvariti bez obzira na prihode, ukoliko ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda, porodilja koja je interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada, porodilja sa statusom izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada i porodilja strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji grada Beograda, najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 102/17) koja je doneta 21. decembra 2017. godine, pored već postojećih prava propisano je i 

3. Pravo na novčano davanje porodilji za prvorođeno dete

Pravo na novčano davanje može ostvariti porodilja za samo za prvorođeno dete, u iznosu od 10.000 dinara. 

Ovo pravo porodilja može ostvariti bez obzira na prihode, ukoliko ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda, porodilja koja je interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada, porodilja sa statusom izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada i porodilja strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji grada Beograda, najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Pravo na novčano davanje porodilji za prvorođeno dete može ostvariti porodilja za dete rođeno od dana stupanja na snagu odluke, odnosno od 1. januara 2018. godine.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 64/18) koja je doneta 2. jula 2018. godine, propisano je i 

4. Pravo na novčano davanje porodilji za trećerođeno dete

Pravo na novčano davanje može ostvariti porodilja za samo za trećerođeno dete, u iznosu od 30.000 dinara. 

Ovo pravo porodilja može ostvariti bez obzira na prihode, ukoliko ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda, porodilja koja je interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada, porodilja sa statusom izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada i porodilja strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji grada Beograda, najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Pravo na novčano davanje porodilji za trećerođeno dete može ostvariti porodilja za dete rođeno od dana stupanja na snagu odluke, odnosno osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”, 10. jula 2018. godine.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda usvojenoj 21. decembra 2018. godine („Službeni list grada Beograda”, broj 123/18 od 24.12.2018. godine), propisano je i 

5. Pravo na novčano davanje porodilji za blizance

Pravo na novčano davanje za blizance je jednokratno novčano davanje porodilji u visini od po 25.000,00 dinara po detetu, ukupno 50.000,00 dinara za oba deteta.

Ovo pravo porodilja može ostvariti bez obzira na prihode, ukoliko ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda, porodilja koja je interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada, porodilja sa statusom izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada i porodilja strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji grada Beograda, najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Ovo pravo porodilja ostvaruje za decu rođenu od 1. januara 2019. godine, odnosno od dana stupanja na snagu Odluke.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda donetoj 29. novembra 2019. godine („Službeni list grada Beograda”, broj 115/19 od 29.11.2019. godine), propisano je i

6. Pravo na novčano davanje porodilji za drugorođeno dete

Pravo na novčano davanje može ostvariti porodilja za samo za drugorođeno dete, u iznosu od 10.000 dinara. 
Ovo pravo porodilja može ostvariti bez obzira na prihode, ukoliko ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda, porodilja koja je interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada, porodilja sa statusom izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada i porodilja strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji grada Beograda, najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Ovo pravo porodilja ostvaruje za decu rođenu od 1. januara 2020. godine.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda donetoj 21. decembra 2021. godine („Službeni list grada Beograda”, broj 120/21 od 21.12.2021. godine), propisano je i

7. Pravo na novčano davanje porodilji za četvrtorođeno dete

Pravo na novčano davanje može ostvariti porodilja za samo za četvrtorođeno dete, u iznosu od 40.000 dinara
Ovo pravo porodilja može ostvariti bez obzira na prihode, ukoliko ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda, porodilja koja je interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada, porodilja sa statusom izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prijavljenim boravkom na teritoriji grada i porodilja strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji grada Beograda, najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Ovo pravo porodilja ostvaruje za decu rođenu od 1. januara 2022. godine.

Sva prava na navedena novčana davanja su jednokratna i ostvaruju se na osnovu podnetog zahteva u roku od šest meseci od dana rođenja deteta.

Uz uredno popunjen zahtev za ostvarivanje prava  novčano davanje porodilji, novčano davanje porodilji za prvorođeno dete, novčano davanje porodilji za trećerođeno dete, novčano davanje porodlji za blizance, novčano davanje porodilji za drugorođeno dete i novčano davanje porodilji za četvrtorođeno dete podnosilac zahteva prilaže:

- fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu, kao i fotokopiju prijave boravka ukoliko je podnosilac zahteva interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili fotokopiju izbegličke legitimacije ukoliko je podnosilac zahteva izbeglica iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Za novčano davanje nezaposlenoj  porodilji, pored navedenih dokaza podnosilac zahteva prilaže:

- fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu supruga ili vanbračnog partnera;
- potvrdu o neto prihodima supruga ili vanbračnog partnera isplaćenim u tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, ukoliko suprug ili vanbračni partner ostvaruje prihode ili uverenje Poreske uprave o visini osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ukoliko je suprug odnosno vanbračni partner preduzetnik (samo u slučaju kada organ nije u mogućnosti da podatak pribavi po službenoj dužnosti).

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- podatke o kretanju prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, ukoliko je dokaz o prebivalištu odnosno boravištu izdat u periodu kraćem od godinu dana pre rođenja deteta;
- podatke iz Matične knjige rođenih za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici, uključujući i novorođeno dete;
- podatke o prebivalištu  za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici, uključujući i novorođeno dete;
- podatke iz matične knjige venčanih;
- podatke o prijavama na obavezno socijalno osiguranje podnosioca zahteva;
- podatke o prijavama na obavezno socijalno osiguranje supruga odnosno vanbračnog partnera;
- podatke o neto prihodima supruga ili vanbračnog partnera isplaćenim u tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, ukoliko suprug ili vanbračni partner ostvaruje prihode ili podatke o visini osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ukoliko je suprug odnosno vanbračni partner preduzetnik.. 

Zahtevi za ostvarivanja prava na novčana davanja porodiljama sa teritorije grada Beograda se mogu podneti odmah nakon rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, preko pisarnice Gradske uprave grada Beograda, 27. marta broj 43-45,  radnim danima od 7.30 do 15.30 časova, ili preporučeno putem pošte.

Sa primerkom rešenja i ličnom kartom porodilja podiže novac sa namenskog tekućeg računa otvorenog po službenoj dužnosti kod Banke Poštanska štedionica. 

Zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje porodilji