Imate pravo da plaćate manje!

Gradske subvencije

Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga, koje su u Sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan”.

JKP „Infostan” ne odobrava subvencije, već ih samo evidentira i obračunava po nalogu nadležnih organa i institucija. Pravo na umanjeno plaćanje korisnici stiču na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana.

Pravo na popust imaju lica na koje glasi uplatnica objedinjene naplate JKP „Infostan“ i podstanari koji su zaključili ugovor o podstanarskom odnosu sa stanodavcima, kada je ugovorom utvrđeno da komunalne proizvode i usluge u Sistemu objedinjene naplate JKP „Infostan“ plaća podstanar, pod uslovom da ima prebivalište u Beogradu. Pravo na subvenciju na ime naknade za stanarinu imaju zakupci stanova koji su u stanju socijalne potrebe i koji su stanove dobili na korišćenje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1100 stanova u Beogradu.

Subvencije mogu da ostvare domaćinstva koja redovno plaćaju račune, to jest obaveze za prethodni mesec uplaćuju do kraja tekućeg meseca.

Pravo na subvencije imaju Beograđani koji pripadaju sledećim kategorijama korisnika:


KATEGORIJA 1
penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima

Pravo na 30% subvencije imaju PENZIONERI koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, pod uslovom da nemaju drugih prihoda u domaćinstvu ili nepokretnu imovinu, osim stana u kojem stanuju.


Pravo na 10-30% subvencije imaju DOMAĆINSTVA čiji mesečni prihodi ne prelaze sledeće iznose:

DOMAĆINSTVO popust 30% popust 25% popust 20% popust 15% popust 10%
jednočlano 8.000 13.000 15.000 19.000 23.000
dvočlano 10.000 17.000 21.000 26.000 31.000
tročlano 12.000 21.000 26.000 33.000 40.000
četvoročlano 13.000 22.000 28.000 35.000 43.000
pet i više članova 15.000 24.000 30.000 38.000 46.000

 

Zahteve za subvenciju podnose Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.
 

KATEGORIJA 2
učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca

Pravo na 30% subvencije imaju:
- Korisnici prava na mesečna novčana primanja i invalidski dodatak po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakona o zaštiti civilnih invalida rata;
- Korisnici prava po propisima Grada o proširenoj zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
- Borci rata od 1990. godine, koji su ostvarili svojstva borca, ratnog vojnog invalida i prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca i umrlog vojnog invalida, po ranijim saveznim i republičkim propisima.

Učesnici rata zahteve za subvenciju podnose Sektoru za boračku i invalidsku zaštitu, zgrada Gradske uprave, 27. marta 43-45, prizemlje, soba br. 12, radnim danima, 9 – 15 časova.

U skladu sa odredbama Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, 30% popusta se obračunava na račune do 8000 dinara neto. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu.

Ratni vojni invalidi i porodice palih boraca zahteve za subvenciju podnose opštinskim službama za boračku i invalidsku zaštitu, na teritoriji gradske opštine na kojoj imaju prebivalište:

• Voždovac, Ustanička 53
• Vračar, Njegoševa 77
• Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77
• Zemun, Trg pobede 1
• Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167
• Palilula, Takovska 12
• Rakovica, Miška Kranjca 12
• Savski venac, Kneza Miloša 69
• Stari grad, Makedonska 42
• Čukarica, Šumadijski trg 2


KATEGORIJA 3
korisnici materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice

Pravo na 30% subvencije imaju:
- Korisnici prava na materijalno obezbeđenje i korisnici prava za pomoć i negu drugog lica po Zakonu o socijalnoj zaštiti; 
- Korisnici koji imaju hendikepirano lice, slepo lice, lice obolelo od distrofije, lice obolelo od cerebralne i dečje paralize, plegije i paraplegije, umereno, teže i teško mentalno ometeno u razvoju, obolelo od autizma, lice obolelo od multipleks skleroze, dijaliziranog bubrežnog bolesnika i drugo najteže hendikepirano lice, bez obzira na primanja po članu domaćinstva (pod pojmom najteže hendikepiranog lica, smatra se lice koje prima nadoknadu za tuđu negu i pomoć);
- Hraniteljske porodice u kojima su smeštena deca bez roditeljskog staranja.

U skladu sa odredbama Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, 30% popusta se obračunava na račune do 8000 dinara neto. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu.

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, na čijoj teritoriji se nalazi stan.

Opštinska odeljenja Gradskog centra za socijalni rad:
• Voždovac, Admirala Vukovića 14
• Vračar, Maksima Gorkog 17a
• Zvezdara, Krfska 7
• Zemun, Aleksandra Dubčeka 2
• Novi Beograd, Tošin bunar 148
• Palilula, Cvijićeva 110
• Rakovica, Miška Kranjca 12
• Savski venac, Lomina 17
• Stari grad, Gospodar Jevremova 17a
• Čukarica, Mihaila Valtrovića 36a
________________________________________
INFO TELEFON: 360-5948
Pozivni centar 0800-110-011 (besplatni telefonski poziv)