Pomoć u kući

Pomoć u kući je predviđena za bolesna, nepokretna i, posebno, stara lica bez porodičnog staranja.

Nadležnom Centru za socijalni rad potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • pisani zahtev;
  • fotokopija lične karte;
  • izvod iz Matične knjige rođenih ili venčanih;
  • izvod iz Matične knjige umrlih za bračnog druga;
  • fotokopija čeka od penzije;
  • fotokopija presude o razvodu;
  • fotokopija lekarskog nalaza.