Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

27. marta 43-45, centrala: 3227-241, 3309-000

Info služba: 2750-237, faks 3222-420
e-mail: imovina@beograd.gov.rs

Tatjana Parpura, sekretar, 2750-237
Danilo Đaković, podsekretar, 3292-427

Prijem stranaka: utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 12 časova.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

- oblast imovinsko-pravnih poslova

• evidenciju i popis službenih, poslovnih i drugih zgrada, stambenih zgrada i stanova; 
• upravljanje, korišćenje i raspolaganje nad ovim nepokretnostima i upis prava na nepokretnostima u javne knjige;
• poslovi koji se odnose na rešavanje stambenih potreba u skladu sa propisima i posebnim programima grada,
• druge poslove u ovim oblastima u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

- oblast građevinskog zemljišta

• utvrđivanje prava na konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu;
• određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata u posebnim slučajevima;
• prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta;
• otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda;
• pribavljanje i raspolaganje građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Beograda;
• razmenu građevinskog zemljišta između grada Beograda i drugih nosioca prava svojine na građevinskom zemljištu;
• deobu građevinskog zemljišta u susvojini ili zajedničkoj svojini grada Beograda i drugih nosioca prava svojine;
• donošenje rešenja o urbanoj komasaciji;
• ustanovljavanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Beograda;
• popis i evidenciju građevinskog zemljišta;
• učestvovanje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada iz delokruga rada sekretarijata;
• kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice, i to:


1. Sektor za popis, evidenciju i upis prava javne svojine na nepokretnostima grada Beograda
a) Odeljenje za popis i evidenciju nepokretnosti grada Beograda 
b) Odeljenje za elektronsko evidentiranje nepokretnosti u javnoj svojini
v) Odeljenje za uknjižbu nepokretnosti
g) Odeljenje za pravne poslove iz oblasti uknjižbe nepokretnosti 

2. Sektor za poslove raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini grada Beograda 
a) Odeljenje za poslove raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini grada Beograda 
b) Odeljenje za poslove raspolaganja nepokretnostima koje koriste ustanove zdravstva, školstva, predškolske ustanove i ustanove kulture
v) Odeljenje za pripremu i praćenje realizacije ugovora iz oblasti raspolaganja nepokretnostima

3. Sektor za stanovanje
a) Odeljenje za stanovanje
b) Odeljenje za kontrolu korišćenja stanova u javnoj svojini grada Beograda
v) Odeljenje za održavanje stanova u javnoj svojini grada Beograda
g) Odeljenje za poslove zakupa na neodređeno vreme stanova u svojini građana, zadužbina i fondacija

4. Sektor za zakup poslovnog prostora 
a) Odeljenje za zakup i pravne poslove
b) Odeljenje za kontrolu korišćenja poslovnog prostora

5. Sektor za investiciono održavanje poslovnog prostora i upravljanje poslovnim zgradama  
a) Odeljenje za investiciono održavanje poslovnog prostora 
b) Odeljenje za upravljanje poslovnim zgradama

6. Sektor za građevinsko zemljište 
a) Odeljenje za poslove raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini grada Beograda  
b) Odeljenje za upravno-pravne poslove iz oblasti građevinskog zemljišta 
v) Odeljenje za upis javne svojine i utvrđivanje prestanka prava korišćenja na građevinskom zemljištu 

7. Sektor za opšte, pravne, finansijske i poslove javnih nabavki 
a) Odeljenje za opšte, pravne i poslove sprovođenja postupka javnih nabavki  
b) Odeljenje za ekonomske i finansijske poslove

  
  Korisni linkovi