Sektor za poljoprivredu

Kraljice Marije 1/XVII

Sektor za poljoprivredu obavlja poslove koji se odnose na:

• pripremu, izradu i donošenje godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada; 
• sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; 
• izradu akata o besplatnom korišćenju, zakupu po pravu prečeg zakupa i zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; 
• izradu akata o raspodeli sredstava ostvarenih od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i zakupa poljoprivrednog zemljišta; 
• kontrolu trošenja tih namenskih sresdstava i izvršenih radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
• rešavanje u prvostepenom upravnom postupku o obavezi plaćanja i visini naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta i oslobađanju plaćanja naknade za promenu namene zemljišta; 
• izradu normativnih i drugih akata iz oblasti poljoprivrednog zemljišta;
• pripremu i izradu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja grada Beograda; 
• pokretanje i sprovođenje postupaka za svaku vrstu i oblik podsticaja utvrđenih ovim programom;
• izradu akata o dodeli podsticajnih sredstava; 
• kao i druge poslove u oblastima iz delokruga Sekretarijata, u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sektor za poljoprivredu obavlja nadzor nad radom pravnih lica osnovanih u oblasti poljoprivrede nad kojima grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu kapitala ili više glasova u upravnom odboru, kao i poslove državne uprave koje republika poveri gradu u oblasti poljoprivrede.

  
  Korisni linkovi