Postavljanje i uklanjanje objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata