Sekretarijat za sport i omladinu

Kraljice Marije 1/XI
e-mail: sport@beograd.gov.rs

Nikola Penić, sekretar, 7157-440, faks: 3376-097
Nikola Rajičić, podsekretar, 7157-792

Prijem stranaka radnim danima od 9 do 15 časova.

Sekretarijat za sport i omladinu vrši poslove koji se odnose na:

 • podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
 • sufinansiranje opštinskog i finansiranje gradskog nivoa sistema predškolskih i školskih sportskih takmičenja;
 • obezbeđivanje uslova za rad sa mladim sportskim talentima i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
 • održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji grada i nabavka sportske opreme i rekvizita, obezbeđivanje učešća sportskih organizacija sa teritorije grada u evropskim klupskim takmičenjima;
 • finansiranje delatnosti organizacija u oblasti sporta koje je osnovao grad i ostvarenje programa ili delova programa drugih organizacija kojim se doprinosi zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na nivou grada;
 • organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za grad;
 • unapređivanje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih uključujući i antidoping obrazovanje;
 • sprečavanje negativnih pojava u sportu;
 • edukaciju, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o bitnim pitanjima za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima;
 • periodična testiranja, skupljanje, analizu i distribuciju relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji grada, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija;
 • obezbeđivanje uslova za rad sportskih organizacija i stručnjaka u oblasti sporta na teritoriji grada;
 • obezbeđivanje sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta;
 • obezbeđivanje realizacije trenažnog procesa beogradskih sportskih organizacija; unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta na nivou grada i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;
 • realizaciju programa za decu i mlade za vreme školskog zimskog i letnjeg raspusta, stipendije za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista i dodelu nagrada i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Sekretarijat prati aktivnosti i sarađuje sa udruženjima od javnog značaja za rad sa mladima, savezima, udruženjima mladih i udruženjima za mlade;

 • podstiče i prati programe saveza, udruženja mladih i udruženja za mlade koji su multidisciplinarni po svom sadržaju i raznovrsni po obliku rada, a koji imaju za cilj sprovođenje gradskog akcionog plana za mlade;
 • obezbeđuje uslove za rad ustanova preko kojih se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog sektora, a koje su osnovane od strane grada i ustanova koje organizovano rade sa nadarenim i talentovanim mladima;
 • obezbeđuje stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, negovanje zdravih i bezbednih stilova života;
 • obezbeđuje sufinansiranje mladih učenika i studenata za stručno usavršavanje, učešće na međunarodnim takmičenjima i kongresima, odnosno drugim stručnim okupljanjima u inostranstvu;
 • obezbeđuje uslove za organizovanje seminara, stručnih konferencija, i drugih stručnih okupljanja od strane ustanova ili organizacija, koja imaju međunarodni karakter, a koja su deo programske aktivnosti udruženja mladih i udruženja za mlade kao člana odgovarajuće evropske – međunarodne studentske asocijacije.

U nadležnosti sekretarijata je i inspekcijski nadzor u oblasti sporta izuzimajući nacionalne sportske saveze, organizacije koje se bave stručnim osposobljavanjem u oblasti sporta i sportske organizacije koje se takmiče u profesionalnim sportskim ligama.

Sekretarijat obavlja i druge poslove u ovim oblastima u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja i druge poslove državne uprave u oblasti sporta i omladine koje republika poveri gradu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupština grada Beograda osnivač je sledećih ustanova za fizičku kulturu:
- Gradski centar za fizičku kulturu
- Sportsko-rekreativni centar „Tašmajdan“
- Sportsko-rekreativni centar „Pionirski grad“

Javna preduzeća:
JP „Hipodrom Beograd“


Privredna društva:
Privredno društvo „Arena  Beograd“
Privredno društvo „BG hala“

POGLEDAJTE I:

Ustanove fizičke kulture

Sport i rekreacija

Sport - linkovi

  
  Korisni linkovi