Sekretarijat za upravu

Kraljice Marije 1/V
e-mail: uprava@beograd.gov.rs

Srđan Zoraja, v.d. sekretara, 7157-038, faks: 3376-993
Svetlana Marčetić, podsekretar, 7157-365

Prijem stranaka – Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava: radnim danima i subotom, u skladu sa radnim vremenom gradskih opština, a u sedištu Sekretarijata, po potrebi, zakazivanjem.

U Sekretarijatu za upravu obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizaciju i rad Gradske uprave; utvrđivanje strategije razvoja, uređenja i unapređenja sistema Gradske uprave; racionalizaciju njene strukture i pojednostavljivanje administrativnih procedura korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; praćenje svih propisa koji se primenjuju na lokalnom nivou; sprovođenje javnih nabavki iz nadležnosti sekretarijata; pripremu nacrta Odluke o Gradskoj upravi; vrši poslove drugostepenog upravnog postupka iz nadležnosti Gradskog veća i priprema predloge rešenja; obavlja stručne i administrativne poslove za organe koji sprovode izbore za odbornike u Skupštini grada; sprovodi određene stručne i administrativne poslove za potrebe Republičke izborne komisije u postupku održavanja izbora; ažuriranje biračkog spiska; vrši stručne i administrativne poslove koji se odnose na neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave; vođenje evidencije poverenih poslova u Gradskoj upravi i izrada jedinstvenog izveštaja o realizaciji tih poslova za organe grada; poslove harmonizacije metoda rada Gradske uprave sa lokalnim upravama država članica Evropske unije.

Sekretarijat za upravu obavlja poslove proizvođača zvanične statistike na teritoriji grada Beograda; pripreme programa i utvrđivanje metodoloških rešenja i standarda u statističkim istraživanjima od posebnog interesa za grad; organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja na teritoriji grada; statističke analize, računarsku obradu i diseminaciju rezultata statističkih istraživanja; obezbeđivanje podataka od značaja za region Beograda, koji se odnose na utvrđivanje stepena razvijenosti i drugih obeležja u oblasti regionalnog razvoja; vođenje evidencija od interesa za grad; održavanje i korišćenje administrativnih i statističkih registara od interesa za grad i republiku; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na gradskom nivou i druge poslove u oblasti statistike.
Sekretarijat vrši i poslove državne uprave koje republika poveri gradu u oblasti vođenja matičnih knjiga i rešavanja u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga, poslove upravne inspekcije, kao i druge poslove opšte uprave.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:
1.Sektor za analitiku, normativu i finansijske poslove;
2.Sektor za drugostepeni upravni postupak iz nadležnosti Gradskog veća; 
3.Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava;
4.Sektor za upravnu inspekciju;
5.Sektor statistike.

1.SEKTOR ZA ANALITIKU, NORMATIVU I FINANSIJSKE POSLOVE
U Sektoru se obavljaju studijsko-analitički, normativno-pravni i finansijsko-materijalni poslovi i to: poslovi koji se odnose na organizaciju i rad Gradske uprave grada Beograda; praćenje svih propisa koji se primenjuju na lokalnom nivou; utvrđivanje strategije razvoja, uređenja i unapređenja sistema Gradske uprave, racionalizaciju njene strukture i pojednostavljenje procedura rada korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; priprema nacrta Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda; vođenje evidencije poverenih poslova u Gradskoj upravi i izrada jedinstvenog izveštaja o realizaciji tih poslova za organe grada Beograda; poslovi harmonizacije metoda rada Gradske uprave sa lokalnim upravama država članica Evropske unije; analiza izveštaja o radu organizacionih jedinica Gradske uprave i objedinjavanje istih u elektronsku knjigu; analitički poslovi iz domena zaštite podataka o ličnosti i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; izrada rešenja o godišnjim odmorima za zaposlene u Sekretarijatu i vođenje evidencije o izdatim rešenjima; poslovi pripreme izrade i izmene godišnjeg finansijskog plana Sekretarijata za potrebe izrade Odluke o budžetu grada Beograda i Odluke o rebalansu budžeta grada Beograda, izmene finansijskog plana na osnovu izmene iznosa sredstava do visine propisane zakonom po aproprijacijama u okviru funkcija finansijskog plana Sekretarijata, a po potrebi i na zahtev za izmenu iznosa od strane Sektora; izrada zahteva za dodelu sredstava iz tekuće budžetske rezerve na osnovu ukazane potrebe usled nedostatka sredstava u okviru Sekretarijata; izrada predloga programskih aktivnosti i projekata Sekretarijata u cilju izrade Odluke o budžetu, kao i izmene i dopune iste; prijem faktura od strane drugih Sektora u okviru Sekretarijata; formiranje naloga za plaćanje po prethodno autorizovanoj, prihvaćenoj i odobrenoj dokumentaciji; praćenje realizacije finansijskog plana po pozicijama; saradnja sa nadležnim službama; poslovi javnih nabavki.
a) Odeljenje za analitiku i normativu
b) Odeljenje za finansijske poslove i poslove javnih nabavki

2. SEKTOR ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VEĆA
U Sektoru se obavljaju izvorni poslovi, i to: upravno-nadzorni i upravni poslovi koji se odnose na sprovođenje drugostepenog upravnog postupka iz nadležnosti Gradskog veća grada Beograda i izrađuju predlozi rešenja i zaključaka po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih akata Gradske uprave, u skladu Odlukom o Gradskoj upravi grada Beograda, u sledećim oblastima: ozakonjenja objekata, urbanizma, saobraćaja, inspekcijskih poslova, obrazovanja i dečje zaštite, socijalne zaštite i ostalih oblasti. 
U Sektoru se takođe obavljaju i poslovi pripreme i izrade rešenja po vanrednim pravnim sredstvima, poslovi pripreme i izrade akata u postupku po tužbama u upravnim sporovima iz nadležnosti Gradskog veća i poslovi pripreme i izrade akata u postupku po presudama Upravnog suda; prati se i analizira primena propisa, kao i stavovi Upravnog suda i ostvaruje saradnja sa službama i institucijama, u oblastima koji se odnose na nadležnosti Gradskog veća;

a) Odeljenje za vođenje drugostepenog upravnog postupka iz oblasti ozakonjenja objekata, urbanizma, saobraćaja i ostalih oblasti;
b) Odeljenje za vođenje drugostepenog upravnog postupka iz oblasti inspekcijskih poslova, obrazovanja i dečije zaštite i socijalne zaštite.

3. SEKTOR ZA LIČNA STANJA GRAĐANA, VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA I IZBORNA PRAVA
U Sektoru se obavljaju izvorni poslovi: sprovođenje predizbornih i izbornih radnji za izbor odbornika u Skupštinu grada Beograda; sprovođenje određenih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Republičke izborne komisije u postupku održavanja izbora i sprovođenje gradskog referenduma.
U Sektoru se obavljaju i poslovi državne uprave koje je Republika poverila gradu, u oblasti vođenja matičnih knjiga i rešavanja u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga i ličnih stanja građana za teritoriju grada Beograda; koordiniranje i kontrola rada Odseka za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava; ujednačavanje postupaka, radnji i akata, preduzimanje mera i radnji u cilju unapređenja rada i informacione tehnologije; pružanje stručne pomoći zaposlenima o spornim pitanjima primene važećih propisa u oblasti poslova vođenja matičnih knjiga, prvostepenog upravnog postupka u oblasti ličnih stanja građana; postupanje po aktima nadležnih ministarstava, diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i inostranih organa i prijem i prosleđivanje javnih isprava o ličnom statusu građana; pružanje pravne pomoći građanima i organima van područja grada Beograda i Republike Srbije, u vezi sa ličnim i porodičnim statusom građana, na njihov zahtev ili po zamolnicama; praćenje primene međunarodnih ugovora u statusnim stvarima; pružanje stručne pomoći u primeni međunarodnih ugovora i kolizionih normi; obavljanje poslova vođenja evidencija o državljanima Republike Srbije; pružanje pravne pomoći u pribavljanju javnih isprava; obavljanje poslova iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, informacija od javnog značaja i ostalih poslova iz nadležnosti rukovaoca podacima o ličnosti i drugi poslovi na osnovu zakona i drugih propisa.
U Sektoru se obavljaju i poslovi državne uprave koje je Republika poverila gradu, koji se odnose na: ažuriranje dela jedinstvenog biračkog spiska za grad Beograd, uparivanjem podataka sa sistemom automatske obrade podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije; koordiniranje aktivnosti između uprava gradskih opština i Gradske uprave u pogledu ažuriranja dela jedinstvenog biračkog spiska za grad Beograd, pribavljanje dokaza koji se dostavljaju gradskim opštinama i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, a na osnovu kojih se vrši upis, brisanje, izmene i dopune u delu jedinstvenog biračkog spiska za grad Beograd i drugi poslovi na osnovu zakona i drugih propisa. 

a) Odeljenje za opšte poslove ličnih stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava
• Odsek za opšte poslove ličnih stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izbornih prava, tel. 715-7056;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Barajevo, tel. 8302-628;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Vračar, tel. 3081-557;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Grocka, tel. 8502-082;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Lazarevac, tel. 8120-715;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Mladenovac, tel. 8241-695;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Obrenovac, tel. 8721-110;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Rakovica, tel. 3051-788;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Sopot, tel. 8251-211;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Surčin, tel. 8443-760;
• Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Čukarica, tel. 3052-137;
b) Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Voždovac, tel. 2441-071;
v) Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Zvezdara, tel. 3405-920;
g) Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Zemun, tel. 3778-455;
d) Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Novi Beograd, tel. 3106-823;
đ) Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Palilula, tel. 3236-221;
e) Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Savski venac, tel. 2061-722;
ž) Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Stari grad, tel. 3300-601.

4. SEKTOR ZA UPRAVNU INSPEKCIJU
Tiršova 1/I
U Sektoru se obavljaju, kao povereni, poslovi upravne inspekcije za organe grada Beograda, organe gradskih opština grada Beograda i ustanove čiji je osnivač grad Beograd, kroz inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: državna uprava; radni odnosi u organima grada Beograda i organima gradskih opština grada Beograda; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci; izgled i upotrebu grba, zastave i himne Republike Srbije, službena upotreba jezika i pisama, pečat državnih i drugih organa, birački spiskovi i matične knjige, političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost..

a) Odeljenje za nadzor u oblasti upravnog postupka i lokalne samouprave;
b) Odeljenje za nadzor u oblasti radnih odnosa u drugih posebnih postupaka.

5. SEKTOR STATISTIKE (Tiršova 1)
Sektor obavlja studijsko-analitičke, statističko-evidencione, informatičke, stručno–operativne i dokumentacione poslove; organizuje i sprovodi statistička istraživanja iz Programa i Plana zvanične statistike, kao proizvođač zvanične statistike na teritoriji grada Beograda; obavlja poslove pripreme programa i utvrđivanja metodoloških rešenja i standarda u statističkim istraživanjima od posebnog interesa za grad; organizuje i sprovodi statistička istraživanja na teritoriji grada; vrši statističke analize, računarsku obradu i diseminaciju rezultata statističkih istraživanja; obavlja poslove obezbeđivanja podataka od značaja za region Beograda; sprovodi Popis stanovništva, domaćinstava i stanova i Popis poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada; obavlja poslove održavanja i korišćenja administrativnih i statističkih registara od interesa za grad i republiku; vrši obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na gradskom nivou; vrši stručnu koordinaciju i saradnju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja.

a) Odeljenje društvenih statistika
• Odsek za demografiju, obrazovanje i kulturu
• Odsek za statistiku prometa i cena
b) Odeljenje poslovnih statistika
• Odsek za strukturne poslovne statistike
• Odsek za statistiku industrije, energetike, poljoprivrede i životne sredine
• Odsek za statistiku građevinarstva, saobraćaja i komunalnih delatnosti
v) Odeljenje registara i analitike i diseminacije podataka
• Odsek za registre.

  
  Korisni linkovi