Strategija pošumljavanja područja Beograda

Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09 88/10, 91/10) utvrđena je obaveza državnih organa i jedinice lokalne samouprave da kao subjekti sistema zaštite životne sredine upravljaju prirodnim vrednostima, odnosno prirodnim resursima, zaštićenim i javnim prirodnim dobrima. U članu 13. ovog zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave donosi svoje planove i programe upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i svojim specifičnostima.Navedeni planovi i programi donose se radi sprovođenja mera za očuvanje prirodnih vrednosti, njihovog kvaliteta, količina i rezervi, kao i prirodnih procesa, odnosno njihove međuzavisnosti i prirodne ravnoteže u celini.U okviru zaštite i unapređivanja šumskih ekosistema sprovode se mere očuvanja i održivog korišćenja šuma, obnavljanja, podizanja i njihovog unapređivanja, kontrole i zaštite šuma, kao i očuvanja genetskog fonda, poboljšanja strukture i ostvarivanja prioritetnih funkcija šuma.

Stručni osnov za pristupanje izradi Strategije pošumljavanja područja Beograda predstavljaju rezultati projekta „Integralna valorizacija šumskih resursa Beograda“, izrađen u saradnji sa Institutom za šumarstvo iz Beograda, a kojim je konstatovano da je stanje šuma i šumskog zemljišta područja Beograda nepovoljno sa više aspekata (proizvodnih, kvalitativnih, strukturnih i dr) i da su funkcije šuma redukovane neracionalnim gazdovanjem u prošlosti.

S tim u vezi, Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Institut za šumarstvo iz Beograda pristupili su izradi „Strategije pošumljavanja područja Beograda“, na osnovu zaključka gradonačelnika grada Beograda (broj 501-916/08-G od 18. marta 2008. godine) i potpisanog ugovora.

Cilj Strategije pošumljavanja područja Beograda je obezbeđenje stručne i naučne osnove za realizaciju podizanja novih zasada čime bi se poboljšalo stanje životne sredine i razvile druge aktivnosti planskog korišćenja šumskih resursa. Istovremeno je to i dokumentaciona osnova koju je moguće integrisati u prostorne i strateške planove višeg reda.

Strategija pošumljavanja područja Beograda definiše aktivnosti na racionalnom korišćenju šumskih resursa, zaštiti biodiverziteta i podizanju kvaliteta životne sredine. Strategija je, između ostalog, predviđa i integraciju mera iz drugih strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine, odnosno zaštite prirode, zaštite voda, zaštite sistema zelenih površina grada, kao i razvoja šumarstva na teritoriji Beograda.

Strategiju pošumljavanja područja Beograda, u PDF formatu, možete preuzeti ovde: