Lokalni registar izvora zagađivanja

OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA ZA LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

Sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada su, u skladu sa čl. 75, stav 5, Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. Zakon, 72/09, 43/11 – odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr. Zakon), u obavezi da podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu stredinu unose u Lokalni registar izvora zagađivanja (LRIZ), na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1- Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja - Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS”, br. 91/10, 10/13, 98/16 i 72/23), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i Sekretarijatu dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada.

Za potrebe registracije kojom će biti omogućen unos podataka u bazu, potrebno je da na registarzagadjivaca@beograd.gov.rs dostaviti e-mail adresu, a ista će ubuduće biti korišćena kao korisničko ime. Na dostavljenu e-mail adresu, Sekretarijat za zaštitu životne sredine će poslati instrukciju za pristup bazi, a instrukcija za unos podataka u bazu je sastavni deo baze.

Potrebno je da podaci za izveštajni period budu uneti u bazu podataka najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu (period od 1. januara do 31. decembra).

LINK ZA PRISTUP BAZI JE http://lriz.beograd.gov.rs/Login (Koristiti Google Chrome ili Microsoft Edge)

Za sva pitanja i pojašnjenja možete se obratiti ovom Sekretarijatu na e-mail: registarzagadjivaca@beograd.gov.rs.