sreda, 28. april 2021.

Saglasnost za postavljanje kontejnera

Saglasnost za postavljanje kontejnera na javnoj saobraćajnoj površini, vršiocu komunalne usluge daje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja, dok saglasnost za postavljanje kontejnera na površini datoj na upravljanje i održavanje drugom javnom preduzeću, odnosno drugom subjektu, daje to javno preduzeće, odnosno drugi subjekt.

Napominjemo da su sva pravna lica u zakonskoj obavezi da za svoje potrebe, o svom trošku obezbede sudove za odlaganje komunalnog otpada i da iste o svom trošku održavaju. Prethodno navedeno regulisano je članom 22. stav 3. Odluke o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom („Sl. list grada Beograda“ br. 71/19 i 78/19), koji glasi „Opremu za sakupljanje komunalnog otpada za novoizgrađene poslovne objekte i novoizgrađene ili novopostavljene poslovne privremene objekte (manji montažni objekti, kiosci, tezge i dr.) nabavlja investitor odnosno vlasnik objekta u broju koji odredi vršilac komunalne usluge. Održavanje i zamenu ove opreme o svom trošku vrši vlasnik novoizgrađenog poslovnog objekta i novoizgrađog ili novopostavljenog poslovnog privremenog objekta. Investitor, odnosno vlasnik objekta dužan je da vršiocu komunalne usluge pruži dokaz o nabavci opreme.”

Ukoliko građani žele sami da predlože lokacije za postavljanje kontejnera, potrebno je da se obrate JKP „Gradska čistoća“, koji zahtev prosleđuju subjektu koji je nadležan za održavanje predmetne lokacije na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti JKP „Gradska čistoća“ vrši postavljanje istih.

Mejl adresa putem koje građani mogu da predlože lokacije za postavljanje kontejnera

infocentar@gradskacistoca.rs