Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije 1/VII

Aleksandar Bekčić, direktor, 7157-122, faks 3376-182

Prijem stranaka prema dinamici koju propisuje Zakon o javnim nabavkama.

Odlukom o osnivanju i radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki („Službeni list grada Beograda”, broj 75/14), osnovana je Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki kao posebna Služba koja je nezavisna i samostalna u radu i za svoj rad odgovara gradonačelniku.

U Službi za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki obrazovano je 5 (pet) osnovnih unutrašnjih celina – odeljenja i to:
a) Odeljenje za finansije i kontrolu planiranja nabavki,
b) Odeljenje za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki,
v) Odeljenje za normativne poslove i kontrolu sprovođenja postupaka javnih nabavki,
g) Odeljenje za kontrolu tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci,
d) Odeljenje za analizu i kontrolu izvršenja okvirnih sporazuma.  

a) Odeljenje za finansije i kontrolu planiranja nabavki 
U Odeljenju za finansije i kontrolu planiranja nabavki obavljaju se poslovi: pripreme i izrade finansijskog plana Službe, u skladu sa odlukom o budžetu grada; izrade plana nabavki Službe i plana centralizovanih javnih nabavki; praćenje izvršenja finansijskog plana Službe; izrade kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana Službe; pregleda i kontrole finansijskih dokumenata u vezi sa realizacijom zaključenih ugovora Službe; vođenja evidencije i izrade zahteva za plaćanje; praćenja utrošaka sredstava opredeljenih na razdelu Službe i sačinjavanje izveštaja o utrošenim sredstvima; prikupljanja i kontrole predloga potreba organizacionih jedinica Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, Ombudsmana za grad Beograd, Kancelarije za mlade i posebnih službi obrazovanih u gradu Beogradu; prikupljanja i redovne kontrole godišnjih planova nabavki organizacionih jedinica Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, Ombudsmana za grad Beograd, Kancelarije za mlade i posebnih službi obrazovanih u gradu Beogradu; vanredna kontrola planova nabavki organizacionih jedinica Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, Ombudsmana za grad Beograd, Kancelarije za mlade i posebnih službi obrazovanih u gradu Beogradu, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd, kao i opština, a po nalogu Gradonačelnika, Gradskog veća, načelnika Gradske uprave grada Beograda i direktora Službe; sačinjavanja predloga godišnjeg plana kontrole u delu postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke i kontrole načina ispitivanja tržišta, prema godišnjem planu kontrole; sačinjavanja izveštaja o sprovedenoj redovnoj i vanrednoj kontroli; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Odeljenja.

b) Odeljenje za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki
U Odeljenju za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki obavljaju se sledeći poslovi: sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki radi zaključivanja okvirnih sporazuma ili dodeljivanja ugovora za potrebe organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda, posebnih službi obrazovanih u gradu Beogradu, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd, za nabavne kategorije koje su aktom koji donosi gradonačelnik utvrđene za centralizovano sprovođenje; pomoćni poslovi javnih nabavki u skladu sa zakonom; sprovođenje postupaka javnih nabavki i nabavki za koje su sredstva opredeljena na razdelu Službe, radi zaključivanja okvirnih sporazuma odnosno ugovora ili izdavanja narudžbenica; pribavljanje potrebnih ovlašćenja, saglasnosti i zahteva za pokretanje i sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki, javnih nabavki i nabavki za koje su sredstva opredeljena na razdelu Službe; prikupljanje podataka iz Aplikacije Službe za elektronsko iskazivanje potreba; sačinjavanje i dostavljanje odluka o sprovođenju postupaka javnih nabavki i postavljanje donetih odluka na Portalu javnih nabavki; sačinjavanje, dostavljanje i objavljivanje dokumentacije o nabavci u skladu sa propisima; sačinjavanje, dostavljanje i objavljivanje oglasa o javnim nabavkama; sačinjavanje, dostavljanje i objavljivanje odluka o zaključenju okvirnog sporazuma odnosno odluka o dodeli ugovora; sačinjavanje, dostavljanje i objavljivanje odluka o obustavi postupka javne nabavke; sačinjavanje izveštaja o sprovedenim postupcima centralizovanih javnih nabavki, javnih nabavki i nabavki za koje su sredstva opredeljena na razdelu Službe; sačinjavanje studijsko-analitičkih izveštaja iz delokruga rada Odeljenja; statističko-evidencioni poslovi koji se odnose na prikupljanje podataka u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, a koji su neophodni za sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki, javnih nabavki i nabavki za koje su sredstva opredeljena na razdelu Službe; praćenje, analiziranje i proučavanje akata i propisa iz oblasti javnih nabavki; uspostavljanje informacionog sistema i primene sistema dinamične nabavke i elektronske licitacije, kada je to moguće; saradnja sa institucijama i organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Odeljenja.

v) Odeljenje za normativne poslove i kontrolu sprovođenja postupaka javnih nabavki
U Odeljenju za normativne poslove i kontrolu sprovođenja postupaka javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje nacrta internih akata iz oblasti javnih nabavki; sačinjavanje akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa; vršenje edukacije iz oblasti javnih nabavki; kontrolu sprovođenja postupka javne nabavke davanjem mišljenja organizacionim jedinicama Gradske uprave kada sprovode postupak javne nabavke iz svoje nadležnosti na: elemente odluke o sprovođenju postupka javne nabavke, elemente konkursne dokumentacije, osim u tehničkom delu, izveštaj o postupku javne nabavke; analizu i evidenciju zahteva za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki; sačinjavanje predloga godišnjeg plana kontrole u delu sprovođenja postupaka javnih nabavki i sačinjavanje godišnjeg plana kontrole Službe, na osnovu predloga godišnjeg plana kontrole iz nadležnosti ostalih Odeljenja; redovna kontrola sprovođenja postupaka javnih nabavki prema godišnjem planu kontrole u organizacionim jedinicama Gradske uprave, Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda, Ombudsmanu za grad Beograd, Kancelariji za mlade i posebnim službama obrazovanim u gradu Beogradu; vanredna kontrola sprovođenja postupaka i izvršenja javnih nabavki organizacionih jedinica Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, Ombudsmana za grad Beograd, Kancelarije za mlade, posebnih službi obrazovanih u gradu Beogradu, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd, po nalogu; sačinjavanje izveštaja o sprovedenoj redovnoj i vanrednoj kontroli; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Odeljenja.

g) Odeljenje za kontrolu tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci
U Odeljenju za kontrolu tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci obavljaju se poslovi koji se odnose na: kontrolu kriterijuma za sačinjavanje tehničkih specifikacija i opravdanosti kriterijuma za dodelu ugovora, kontrolu načina isporuke dobara, pružanja usluga, odnosno izvođenja radova i kontrolu načina i rokova plaćanja i opravdanosti  avansa i garancija za date avanse, davanjem mišljenja organizacionim jedinicama Gradske uprave, Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda, Ombudsmanu za grad Beograd, Kancelariji za mlade i posebnim službama obrazovanim u gradu Beogradu kada sprovode postupak javne nabavke iz svoje nadležnosti na elemente konkursne dokumentacije i to na tehnički deo, osim projekata; sačinjavanje predloga godišnjeg plana kontrole u delu kontrole tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci; redovna i vanredna kontrola izvršenja ugovora zaključenih na osnovu postupaka javnih nabavki sprovedenih u organizacionim jedinicama Gradske uprave Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda, Ombudsmanu za grad Beograd, Kancelariji za mlade i posebnim službama obrazovanim u gradu Beogradu; vanredna kontrola sprovođenja postupaka i izvršenja ugovora zaključenih na osnovu postupaka javnih nabavki sprovedenih u ustanovama, javnim komunalnim preduzećima, ostalim preduzećima i organizacijama čiji je osnivač grad Beograd, kao i gradskih opština, po nalogu; sačinjavanje izveštaja o sprovedenoj redovnoj i vanrednoj kontroli; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Odeljenja.

d) Odeljenje za analizu i kontrolu izvršenja okvirnih sporazuma
U Odeljenju za analizu i kontrolu izvršenja okvirnih sporazuma obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje tehničkih specifikacija predmeta centralizovanih javnih nabavki u skladu sa ponudom na tržištu; prikupljanje podataka o potrebama od organizacionih jedinica Gradske uprave, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd, a u vezi sa postupcima javnih nabavki koje se centralizovano sprovode i upravljanje softverom za centralizovane javne nabavke; analizu tržišta i ugovorenih cena na osnovu sprovedenih centralizovanih javnih nabavki u cilju formiranja preporučenih cena; analizu efekata centralizovanih javnih nabavki sa aspekta ugovorenih cena; praćenje izvršenja okvirnih sporazuma i praćenje izvršenja ugovora koji se realizuju iz sredstava sa razdela Službe; sačinjavanje izveštaja o efektima centralizovanih javnih nabavki; praćenje realizacije pojedinačnih ugovora koje organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda, Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, Ombudsmana za grad Beograd, Kancelarije za mlade i posebnih službi obrazovanih u gradu Beogradu, zaključuju na osnovu okvirnih sporazuma; vanrednu kontrolu realizacije pojedinačnih ugovora, zaključenih na osnovu okvirnih sporazuma, a posebno kvaliteta isporučenih dobara i pruženih usluga, prema ugovorenim tehničkim karakteristikama, dostavljenim uzorcima, kao i izveštajima akreditovanih laboratorija; predlaganje mera i kontrolu sprovođenja istih u cilju povećanja efikasnosti trošenja budžetskih sredstava; vođenje jedinstvene elektronske evidencije dobavljača i saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Odeljenja.

  
  Korisni linkovi