Novčana davanja porodiljama

Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 44/17), od 30. juna 2017. godine, kojom su utvrđeni sledeći oblici zaštite:

  • pravo na novčano davanje porodilji;
  • pravo na novčano davanje nezaposlenoj porodilji.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 102/17 od 24. decembra 2017. godine), koja je doneta 21. decembra 2017. godine, a stupila na snagu 1. januara 2018. godine pored već postojećih prava propisano je i 

  • pravo na novčano davanje porodilji za prvorođeno dete.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 64/18 od 02.07.2018. godine) koja je doneta 29. juna 2018. godine, a stupa na snagu 10.07.2018. godine pored već postojećih prava propisano je i

  • pravo na novčano davanje porodilji za trećerođeno dete.

Uz uredno popunjen zahtev za ostvarivanje prava novčano davanje porodilji i novčano davanje porodilji za prvorođeno dete i novčano davanje porodilji za trećerođeno dete podnosilac zahteva prilaže:

- fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu, kao i fotokopiju prijave boravka ukoliko je podnosilac zahteva interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili fotokopiju izbegličke legitimacije ukoliko je podnosilac zahteva izbeglica iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Za novčano davanje nezaposlenoj porodilji, pored navedenih dokaza podnosilac zahteva prilaže i:

- potvrdu o neto prihodima supruga ili vanbračnog partnera isplaćenim u tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, ukoliko suprug ili vanbračni partner ostvaruje prihode ili uverenje Poreske uprave o visini osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ukoliko je suprug odnosno vanbračni partner preduzetnik.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

-  podatke o kretanju prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, ukoliko je dokaz o prebivalištu odnosno boravištu izdat u periodu kraćem od godinu dana pre rođenja deteta;
- podatke iz matične knjige rođenih za decu prethodnog reda rođenja, ukoliko je podnet zahtev za novčano davanje za trećerođeno dete
- ppodatke iz Matične knjige rođenih za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici, uključujući i novorođeno dete, ukoliko je podnet zahtev za novčano davanje nezaposlenoj porodilji;
- podatke o prebivalištu  za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici, uključujući i novorođeno dete ukoliko je podnet zahtev za novčano davanje nezaposlenoj porodilji;
- podatke iz matične knjige venčanih;
- podatke o prijavama na obavezno socijalno osiguranje podnosioca zahteva;
- podatke o prijavama na obavezno socijalno osiguranje supruga odnosno vanbračnog partnera.