Tekuće aktivnosti – decembar 2011.

Tokom decembra 2011. Sekretarijat za obrazovanje nastavio je da sprovodi niz programa i praktičnih mera brige o deci školskog uzrasta u novoformiranim naseljima.

Redovnom komunikacijom sa predstavnicima opština i pedagoškim asistentima predstavnici sekretarijata informisani su o redovnosti pohađanja nastave u školama, o tome kako su se deca uklopila, kao i o uspehu koji postižu.

Nastavljeno je i sa redovnim posetama naseljima i razgovorima sa svim roditeljima, posebno onima čija deca ne pokazuju dobar uspeh.

Tokom meseca sto učenika je pohađalo nastavu, što je za 11 odsto više u odnosu na početak školske godine.

Deca su na polugodištu postigla sledeći uspeh: 7,1 % učenika postiglo je vrlo dobar uspeh, 29,6 % dobar, 14,3 % dovoljan, 23,5 % nedovoljan, 25,3 % prelazi dalje, dok 8,2 % učenika nije ocenjeno zbog neredovnog pohađanja nastave.