Socijalna zaštita

Iza nas su godine sankcija, ratova i naglog siromašenja stanovništva. Sistem socijalne zaštite je bio na velikim iskušenjima zbog nedostatka novca za ostvarivanje osnovnih prava, kao što su dečiji dodaci, materijalno obezbeđenje, tuđa nega i pomoć, penzije... Posle oktobra 2000. godine sva prava se redovno isplaćuju, sistem je stabilizovan i učinjen održivim. Međutim, u uslovima tranzicije kroz koju Srbija prolazi, važno je tako redefinisati socijalnu politiku da troškovi reformi ne pogode ponovo najosetljivije delove stanovništva.

Zbog toga se Vlada Republike Srbije opredelila za vođenje socijalno-odgovorne politike, kako bi se izbegao latino-američki model razvoja ili razvoja kao u nekim bivšim socijalističkim državama koji je doveo do velikog socijalnog raslojavanja stanovništva. Takvu politiku podržava i Skupština grada Beograda koncipirajući svoju politiku podrške socijalno-ugroženim građanima, kao dopunsku i komplementarnu naporima Vlade Republike Srbije.

DUGOROČNI CILJEVI RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE:

  • pomoć porodici i pojedincu da ostvari minimalnu socijalnu sigurnost;
  • stvaranje uslova za nezavisan život invalida;
  • pomoć starim licima koja ne mogu da se brinu o sebi;
  • briga o deci bez roditeljskog staranja;
  • podrška porodicama u rizičnim grupama;
  • poboljšanje uslova za formiranje mladih porodica, osposobljavanje za odgovorno roditeljstvo;
  • podsticanje rađanja i posebna podrška porodicama sa većim brojem dece;
  • sprečavanje nasilja i pružanje pomoći žrtvama nasilja.

Gradski centar za socijalni rad organizovan je kao jedinstvena ustanova sa 17 odeljenja u svim beogradskim opštinama.

Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu bavi se vaninstitucionalnim zbrinjavanjem starih i teško bolesnih osoba na teritoriji 10 gradskih opština. Zavod godišnje obezbeđuje lečenje i negu za oko 2.000 pacijenata, a svakodnevno opslužuje oko 1.200 bolesnika u njihovim domovima.

Gerontološki centar ima sedam domova penzionera i 20 klubova. U Centru se nalazi oko 1.360 korisnika.

Prihvatilište za odrasla lica privremeno smešta i zbrinjava građane koji se nađu u stanju akutne socijalne potrebe (oko 80 korisnika mesečno).

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine obezbeđuje stacionarnu zaštitu dece uzrasta do tri godine, institucionalnu zaštitu trudnica i majki sa decom, te domsku zaštitu i smeštaj dece uzrasta od tri do sedam godina.

Zavod za vaspitanje dece i omladine obezbeđuje zbrinjavanje, profesionalno osposobljavanje i zdravstvenu zaštitu dece i omladine sa poremećajima u ponašanju. U domu „Vasa Stajić” nalazi se oko stotinu dece, a u Privremenom prihvatilištu prosečno je oko 50 korisnika.

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju rapolaže sa pet dnevnih boravaka i dve ustanove stacionarnog tipa, a ukupan kapacitet je 336 korisnika. Za korisnike dnevnih boravaka organizuje se prevoz od mesta stanovanja do boravaka i nazad.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nemanjina 22-26, tel. 3038-661, www.minrzs.gov.rs

GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U BEOGRADU,
Ruska 4, tel. 2650-329, Kol centar 2650-542, www.gcsrbg.org

CRVENI KRST
Crveni krst Srbije, Simina 19, tel. 2621-574, faks 2634-348, www.redcross.org.rs
Crveni krst Beograda, Simina 19/III, tel. 2620-616, faks 2622-381, www.crvenikrst011.org.rs