Instituti

Arheološki institut SANU
Delatnost:
humanističke nauke, arheologija
Knez Mihailova 35, tel: 2637-191, 2184-945, faks: 2180-189, www.ai.sanu.ac.rs

Astronomska opservatorija
Delatnost:
prirodne nauke, astronomija, astrofizika
Volgina 7, tel/faks 241-9553

Ekonomski institut
Delatnost:
društvene nauke, ekonomske nauke, konsalting
Kralja Milana 16, tel: 361-3118, 361-3407, faks: 361-3467

Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
Delatnost:
tehničko-tehnološke nauke, elektrotehnika, elektroprivreda, elektroindustrija
Koste Glavinića 8a, tel. 369-0487, faks: 369-0823

Institut društvenih nauka
Delatnost:
društvene nauke, demografija, sociologija, političke nauke, javno mnjenje
Kraljice Natalije 45, tel: 646-351, tel/faks: 361-8186

Institut ekonomskih nauka
Delatnost:
društvene nauke, ekonomske nauke, makroekonomska politika, spoljnopolitički ekonomski odnosi
Zmaj Jovina 12, tel: 262-2357, faks: 181-471

Institut "Mihajlo Pupin"
Delatnost:
prirodne nauke, elektrotehnika, tehnologija, piezotehnologija, elektronika, telekomunikacije, veštačka inteligencija
Volgina 15, tel: 771-398, faks: 774-959, 277-2876

Institut tehničkih nauka SANU
Delatnost:
prirodne i tehničko-tehnološke nauke
Knez Mikailova 35/IV, tel: 2636-994, faks: 2185-263, www.itn.sanu.ac.rs

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Delatnost:
tehničko-tehnološke nauke, arhitektura i urbanizam, prostorno planiranje, regionalni razvoj
Bul. kralja Aleksandra 73, tel: 337-6182, faks: 337-0203

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"
Delatnost:
prirodne nauke, biologija, ekologija
Bul. despota Stefana 142, tel: 764-847, faks: 761-433

Institut za evropske studije
Delatnost:
društvene nauke, političke nauke, ekonomski i kulturni odnosi
Trg Nikole Pašića 11, tel: 339-8422, faks: 323-2940

Institut za ekonomiku poljoprivrede
Delatnost:
društvene nauke, ekonomske nauke, poljoprivredni i ruralni razvoj, agrarna politika
Cara Uroša 54, tel: 622-476, 344-5923, faks: 622-957, 344-5926

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
Delatnost:
prirodne nauke, zaštita bilja, biologija, etnomologija, toksikologija
Teodora Drajzera 9, tel: 266-9860, faks: 669-860

Institut za zemljište
Delatnost:
prirodne nauke, nauka o zemljištu, irigacija
Teodora Drajzera 7, tel: 667-199, faks: 266-7175

Institut za ispitivanje materijala
Delatnost:
prirodne nauke, fizika, geodezija, geologija, kontrola kvaliteta
Bulevar vojvode Mišića 43, tel: 265-0322, faks: 369-2772

Institut za istraživanja u poljoprivredi "Srbija"
Delatnost:
biotehničke nauke, nauka o zemljištu, biljna proizvodnja, zaštita bilja, genetika
Zeleni venac 2/III, tel: 180-509, 624-626, faks: 628-398

Institut za književnost i umetnost
Delatnost:
 književnoteorijska, književnoistorijska, komparatistička i poetička istraživanja
Kralja Milana 2, tel: 3065-510, tel/faks: 2686-036, www.ikum.org.rs

Institut za kriminološka  i sociološka istraživanja
Delatnost:
društvene nauke, pravne nauke, sociologija, psihologija
Gračanička 18, tel: 625-425, 625-425, faks: 635-799

Institut za kukuruz "Zemun Polje"
Delatnost:
biotehnologija, genetika i selekcija kukuruza, proizvodnja semena kukuruza, fitopatologija, entomologija, agronomija, prerada kukuruza i sojinog semena, proizvodnja semena
Zemun, Slobodana Bajića 1, tel: 235-6713, 375-6704, faks: 375-4994

Institut za medicinska istraživanja
Delatnost:
društvene nauke, medicina, hematologija, imunologija, farmakologija
Dr Subotića 4, tel: 684-484, 685-788, faks: 643-691

Institut za međunarodnu politiku i privredu
Delatnost:
društvene nauke, političke nauke, ekonomske nauke, pravo
Makedonska 25, tel: 3373-633, 3373824, faks: 3373-835, www.diplomacy.bg.ac.rs

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
Delatnost:
prirodne nauke, biologija, medicina, genetika, hemija, proizvodnja enzima, proteina, hormona
Bulevar vojvode Stepe 444a, tel: 397-5744, faks: 397-5808

Institut za noviju istoriju Srbije
Delatnost:
humanističke nauke, istorija (istorija srpskog naroda od 1918. godine do danas)
Kneza Miloša 101, tel: 339-8613, 339-8941 faks: 361-5360

Institut za nuklearne nauke "Vinča"
Delatnost:
prirodne nauke, tehničko-tehnološke nauke, nuklearna medicina, energija
Vinča, poštanski fah 522, tel: 245-8222, faks: 344-2420

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Delatnost:
medicinske nauke, medicina, onkologija, radiologija
Pasterova 14, tel: 361-4660, faks: 685-300

Institut za opštu i fizičku hemiju
Delatnost:
prirodne nauke, hemija, fizička hemija, biofizika, hemija nemetala, koloidna hemija
Studentski trg 12, tel: 186-742, 637-569, faks: 180-329

Institut za pedagoška istraživanja
Delatnost:
društvene nauke, pedagogija, pedagoška psihologija, sociologija
Dobrinjska 11/III, tel: 644-693, tel/faks: 265-8439

Institut za političke studije
Delatnost:
društvene nauke, političke nauke, istorija kulture, postkomunistička tranzicija, balkanske studije
Savski trg 7, tel: 642-042, faks: 645-490

Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Delatnost:
biotehničke nauke, agronomija, primenjene selekcijske mere u stočarstvu i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji
Bul. despota Stefana 68b, tel: 750-386, faks: 751-935

Institut za primenu nuklearne energije INEP
Delatnost:
prirodne nauke, bologija, hemija, fizika, biohemija, veterina
Zemun, Banatska 31b, tel: 619-252, faks 618-724

Institut za puteve
Delatnost:
prirodne nauke, geofizika, saobraćaj, tehnologija projektovanja, izgradnje i održavanja autoputeva, puteva i građevina
Kumodraška 257, tel: 466-133, faks: 466-866

Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić"
Delatnost:
biotehničke i medicinske nauke, farmacija
Tadeuša Košćuška 1, tel: 182-141

Institut za savremenu istoriju
Delatnost:
humanističke nauke, istorija (20. vek)
Trg Nikole Pašića 11, tel: 334-8806, faks: 339-8362

Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu
Delatnost: istorija umetnosti
Čika Ljubina 18-20, tel: 2637-124

Institut za spoljnu trgovinu
Delatnost:
društvene nauke, ekonomske nauke, spoljnotrgovinski odnosi
Moše Pijade 8, tel: 324-7626, faks: 323-5306

Institut za stočarstvo
Delatnost:
biotehničke nauke, stočarska proizvodnja, genetika fiziologija, selekcionarstvo, reprodukcija
Zemun, Autoput 16, tel: 691-611, faks: 670-164

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina
Delatnost:
prirodne nauke, tehnologija, geologija, hemija, fizička hemija, rudarstvo, ekologija
Franše D'Eperea 86, tel: 369-1584, 369-1581, faks: 369-1583

Institut za uporedno pravo
Delatnost:
društvene nauke, pravne nauke, komparativno i međunarodno pravo
Terazije 41, tel: 323-3213, faks: 323-3213

Institut za fiziku
Delatnost:
prirodne nauke, fizika plazme, lasera, čvrstih materija i visoke energije
Zemun, Pregrevica 118, tel: 316-2067, faks: 316-2190

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Delatnost:
filozofija, sociologija, politička teorija, antropologija
Kraljice Natalije 45, tel: 688-161, 361-6188, faks: 646-242

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Delatnost:
prirodne nauke, hemijska tehnologija
Njegoševa 12, tel: 323-6293, 323-6293, faks: 323-5255

Institut za higijenu i tehnologiju mesa
Delatnost:
prirodne nauke, veterinarstvo, ispitivanje i kontrola ljudske hrane i hrane za stoku i aditiva
Kaćanskog 13, tel: 650-655, faks: 651-825

Institut za šumarstvo
Delatnost:
biotehničke nauke, šumarstvo, inženjerske usluge
Kneza Višeslava 3, tel: 553-454, faks: 545-969

Istorijski institut SANU
Delatnost:
humanističke nauke, istorija (od srednjeg veka do 1918.)
Knez Mihailova 35, tel: 2181-589, 2638-418, faks: 2185-504, www.hi.sanu.ac.rs

Istraživački institut "Kirilo Savić"
Delatnost:
tehničko tehnološke nauke, elktrotehnika, železničko mašinstvo, građevinarstvo, mostovne konstrukcije
Vojvode Stepe 51, tel: 2469-147, faks: 2469-514, www.iks.rs

Lola institut
Delatnost:
prirodne nauke, elektrotehnika, mašinstvo, CIM, robotika, upravljanje kvalitetom, kontrolni sistemi
Kneza Višeslava 70a, tel: 546-423, 541-303, faks: 543-194

Matematički institut SANU
Delatnost:
prirodne nauke, matematika, mehanika, kibernetika, veštačka inteligencija
Kneza Mihaila 35, tel: 2630-170, 2630-485, faks: 186-105, www.mi.sanu.ac.rs

Naučni institut za veterinarstvo Srbije
Delatnost:
biotehničke nauke, veterinarstvo, kontrola namirnica životinjskog porekla i lekova za primenu u veterinarstvu
Vojvode Toze 14, tel: 604-020, faks: 697-797

Naučnoistraživačka ustanova "Geoinstitut"
Delatnost:
prirodne nauke, geofizika, geologija
Rovinjska 12, tel: 488-9966, faks: 488-5296

PKB "INI-Agroekonomik"
Delatnost:
biotehničke nauke, biljna proizvodnja, stočarstvo, veterinarstvo, ekologija
Padinska skela, Zrenjaninski put bb, tel: 887-1175, faks: 887-1125

Rudarski institut
Delatnost:
prirodne nauke, geologija, rudarstvo, ekologija, termotehnika
Zemun, Batajnički put 2, tel: 615-796, faks: 614-632

Centar za imunološka istraživanja "Branislav Janković"
Delatnost:
medicinske nauke, psihoneuroimunologija, neuroendokrinoimunologija, autoimunološki procesi
Vojvode Stepe 458, tel: 467-465, faks: 467-465

Saobraćajni institut CIP
Delatnost:
tehničko-tehnološke nauke, saobraćaj
Nemanjina 6/IV, tel: 361-8134, faks: 361-6757

Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu
Delatnost:
prirodne nauke, biologija, biofizika, biomedicinsko inženjerstvo, veštačka inteligencija
Kneza Višeslava 1, tel: 555-258, faks: 3055-258