Vozačka dozvola

Vozačku dozvolu izdaje organ unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se izdaje dozvola ima prebivalište, a licu koje zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca može izdati organ unutrašnjih poslova na čijem području ima boravište.

IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Za B i C kategoriju potrebni dokumenti su:

 • popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
 • uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima određene kategorije koje nije starije od dve godine
 • uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju se vozačka dozvola traži, koje nije starije od šest meseci
 • dve fotografije podnosioca zahteva veličine 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse za izdavanje vozačke dozvole
 • dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole
 • lična karta, radi utvrđivanja identiteta

Pored navedenih dokaza, podnosilac zahteva za overu D kategorije u vozačkoj dozvoli prilaže i:

 • dokaz da je upravljao motornim vozilima C kategorije najmanje dve godine ili
 • dokaz da je upravljao motornim vozilima B i C kategorije najmanje tri godine

Navedeni uslovi mogu se dokazivati potvrdom preduzeća u kome je vozač zaposlen, saobraćajnom dozvolom ako poseduje vozilo registrovano na svoje ime i drugim odgovarajućim dokazima.

Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava sa rokom važenja od deset godina, a licima starijim od 65 godina života sa rokom važenja od tri godine. Rok važenja vozačke dozvole računa se od dana njenog izdavanja odnosno produženja njenog važenja. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene 65 godine života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od 10 godina, odnosno tri godine, na osnovu nalaza i mišljenja ovlašćene zdravstvene ustanove u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti lica.

PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE

Važenje vozačke dozvole produžava organ unutrašnjih poslova kod koga se vozač vodi u evidenciji. Potrebni dokumenti su:

 • popunjen zahtev za produženje važenja vozačke dozvole
 • vozačka dozvola
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse za produženje važenja vozačke dozvole
 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača ako je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja ili zato što je vozač navršio 65 godina života

ZAMENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Srbiji, državljanin Srbije koji se iz inostranstva vrati, odnosno dođe u Srbiju da u njoj stalno ostane, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i prestavništava međunarodnih organizacija u Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vreme od šest meseci od dana ulaska u Srbiju.

Navedenim licima organ unutrašnjih poslova nadležan po mestu boravka, odnosno prebivališta zameniće na njihov zahtev inostranu vozačku dozvolu za srpsku vozačku dozvolu onih kategorija motornih vozila kojima imaju pravo da upravljaju bez polaganja vozačkog ispita. Potrebni dokumenti su:

 • popunjen zahtev za izdavanje vozačke dozvole
 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima onih kategorija za koje se vozačka dozvola traži, koje nije starije od šest meseci
 • važeća inostrana vozačka dozvola sa prevodom overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača ili jugoslovenskog diplomatsko-konzularnog predstavništva
 • dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse za zamenu inostrane vozačke dozvole jugoslovenskom
 • dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole

Ako zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole podnosi državljanin Srbije, pored navedenih dokaza dužan je da priloži dokaz da je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest meseci (uverenje nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva, potvrda inostranog organa o dužini boravka, inostrana viza, potvrda preduzeća koje je izvodilo radove u inostranstvu i sl.).

Inostrana vozačka dozvola (osim ako se radi o licu na diplomatskoj listi) zadržava se i čuva u dosijeu vozača i vraća na njegov zahtev kada napušta teritoriju Srbije pod uslovom da vrati vozačku dozvolu Srbije koja mu je izdata u zamenu za inostranu vozačku dozvolu.

OVERA NOVE KATEGORIJE U VOZAČKOJ DOZVOLI

Potrebni dokumenti su:

 • popunjen zahtev za overu nove kategorije vozila u vozačkoj dozvoli
 • vozačka dozvola
 • uverenje o položenom vozačkom ispitu, koje nije starije od dve godine
 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima te kategorije koje nije starije od šest meseci
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse

PROMENA PREBIVALIŠTA VOZAČA

Vozač koji promeni prebivalište dužan je da se u roku od 30 dana od dana dolaska u novo prebivalište prijavi organu unutrašnjih poslova na čijoj teritoriji ima prebivalište radi upisa u evidenciju vozača. Potrebni dokumenti su:

 • popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
 • vozačka dozvola
 • dokaz o prijavi - odjavi prebivališta (ličnu kartu)
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse za prijavu vozača u evidencije

PROMENA LIČNIH PODATAKA VOZAČA
Vozač je dužan da organu unutrašnjih poslova koji ga vodi u svojoj evidenciji prijavi promenu ličnih podataka (imena). Potrebni dokumenti su:

 • popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
 • vozačka dozvola
 • rešenje nadležnog opštinskog organa uprave po mestu prebivališta o promeni ličnog imena ili izvod iz matične knjige venčanih
 • dokaz o uplati republičke adminstrativne takse za izdavanje vozačke dozvole
 • dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole

IZDAVANJE DUPLIKATA VOZAČKE DOZVOLE

U slučaju gubitka, uništenja ili dotrajalosti vozačke dozvole, vozač podnosi organu unutrašnjih poslova koji ga vodi u evidenciji zahtev za izdavanje duplikata vozačke dozvole. Potrebni dokumenti su:

 • popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
 • stara vozačka dozvola, ako je zahtev podnet zbog dotrajalosti
 • izjava kako je došlo do gubitka, uništenja ili oštećenja vozačke dozvole
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse za izdavanje duplikata vozačke dozvole
 • dokaz o uplati naknade za novi obrazac vozačke dozvole

Duplikat vozačke dozvole koji se izdaje nosi isti broj registra vozača koji je nosila ranija dozvola, a na naslovnoj strani dozvole upisuje se reč "Duplikat". Vozačka dozvola za koju je izdat duplikat ne sme se koristitu u saobraćaju.