Naknada zarade odnosno naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta - primenjuje se od 01.07.2018.

Naknada zarade odnosno naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta (Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom „Sl. glasnik RS“ broj 113/2017 i 50/2018 - primenjuje od 01.07.2018. godine)

I Naknada zarade odnosno naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: zaposleni kod poslodavca). 
Zaposleni koji je zasnovao radni odnos nakon rođenja deteta, može ostvariti pravo na naknadu zarade odnosno naknadu plate tokom odsustva čija se dužina trajanja računa od dana rođenja deteta. 
Naknadu zarade, odnosno naknadu plate ostvaruje i otac, jedan od usvojitelja, hranitelj, odnosno staratelj deteta, kada u skladu sa propisima o radu koristi porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. 
Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za decu različitog reda rođenja, mogu istovremeno koristiti oba roditelja. 
Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za decu različitog reda rođenja, mogu istovremeno koristiti oba roditelja. 
Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za decu različitog reda rođenja, ne mogu istovremeno koristiti oba roditelja. 
Naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta kao i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta može ostvariti jedan od roditelja deteta mlađeg od 5 godina kome je zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti neophodna posebna nega, osim za slučajeve predviđene propisima o zdravstvenom osiguranju. 
Pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. 
Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica zaposlena kod poslodavca, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. 
Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, zaposlenog koji je zasnovao radni odnos nakon rođenja deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva po zasnivanju radnog odnosa. 
Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva. 
Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. 

II Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode: 

1) a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti; 
2) po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti; 
3) kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana; 
4) po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 
5) po osnovu ugovora o delu; 
6) po osnovu autorskog ugovora; 
7) po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može ostvariti i majka koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik. 
Pravo na ostale naknade može ostvariti i žena koja je usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta. 
Pravo na ostale naknade može istovremeno ostvariti i majka (usvojitelj, hranitelj ili staratelj) koja je po osnovu radnog odnosa ostvarila pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala napred navedene prihode (tačka 1. do 7.), podnošenjem posebnog zahteva.
Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta. 
Izuzetno, za lice koje ostvaruje i pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana otpočinjanja prava na porodiljsko odsustvo.
Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje majka u trajanju od tri meseca od dana rođenja deteta, ako se dete rodi mrtvo ili umre pre navršena tri meseca života, odnosno do smrti deteta ukoliko ono umre kasnije. 
Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. 
Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i propisima koji regulišu ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta za lica zaposlena kod poslodavca. 
Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje. 
Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. 
Pravo na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena i pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada, pokreće se podnošenjem zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta. 
Zahtev za veštačenje, sa medicinskom dokumentacijom, može se podneti 45 dana pre isteka odsustva sa rada radi nege deteta i podnosi se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. 
Medicinska dokumentacija koja je potrebna za veštačenje zdravstvenog stanja deteta podrazumeva: 

1) nalaz izabranog lekara koji sadrži procenu funkcionalnosti deteta po razvojnim domenima (na osnovu neposrednog pregleda, nalaza razvojnog savetovališta ili drugih lekara specijalista i zdravstvenih saradnika) ili obrazac prijave deteta sa smetnjama u razvoju,
2) nalaze drugih lekara specijalista, 
3) nalaze zdravstvenih saradnika,
4) drugu dokumentaciju bitnu za ostvarivanje prava.

Po sprovedenom veštačenju, Prvostepena komisija daje mišljenje o potrebi da podnosilac zahteva, zbog zdravstvenog stanja deteta odsustvuje sa rada radi posebne nege deteta, odnosno da radi sa polovinom punog radnog vremena, odnosno daje mišljenje o potrebi da podnosilac zahteva, zbog zdravstvenog stanja deteta ostvari pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.
Prvostepena komisija u mišljenju utvrđuje potreban period odsustva sa rada, odnosno rada sa polovinom punog radnog vremena, kao i potrebu kontrolnog pregleda, odnosno potreban period za koji podnosilac zahteva može ostvariti pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.
Poslodavac na osnovu mišljenja donosi rešenje o pravu na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i dostavlja ga nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i podnosiocu zahteva odmah, ukoliko nije uložen prigovor na mišljenje Prvostepene komisije, odnosno ukoliko je uložen prigovor, po dobijanju konačnog mišljenja Drugostepene komisije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. 
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu mišljenja komisije donosi rešenje o pravu na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta odmah, ukoliko nije uložen prigovor na mišljenje Prvostepene komisije, odnosno ukoliko je uložen prigovor, po dobijanju konačnog mišljenja Drugostepene komisije.
Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta za lice iz tačke 1. do 7. utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa za prihode koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno danu rođenja deteta. 
Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, za lice koje je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bilo poljoprivredni osiguranik, utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta. 
Osnovica za ostale naknade po osnovu posebne nege deteta za lice iz iz tačke 1. do 7.  utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa za prihode koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu korišćenja prava. 
Osnovica za ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, za lice koje je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bilo poljoprivredni osiguranik, utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode mesecu korišćenja prava. 
Mesečna osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 odnosno deljenjem zbira osnovica sa 24.
Mesečna osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. 
Prilikom utvrđivanja osnovice za ostale naknade ne uzimaju se osnovice za prihode koji imaju karakter zarade, osim za lica koja u momentu podnošenja zahteva nisu u radnom odnosu, a u prethodnom periodu su ostvarivala prihode po osnovu zarade.

II Ostvarivanje prava na naknadu zarade odnosno naknadu plate, kao i obračun naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta vrši se na osnovu podnetog popunjenog obrasca zahteva i sledećih dokaza:

1) izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad majke u vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta – doznaka;
2) mišljenje nadležne komisije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potrebi da podnosilac zahteva zbog zdravstvenog stanja deteta odsustvuje sa rada radi posebne nege deteta, odnosno da radi sa polovinom punog radnog vremena;
3) izvod iz matične knjige rođenih za decu;
4) izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o osnovu osiguranja, na dan podnošenja zahteva;
5) rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo, rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta i rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta;
6) izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog  osiguranja o osnovici na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;
7) izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o osnovici na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva po zasnivanju radnog odnosa za lica koja su zasnovala radni odnos nakon rođenja deteta;
8) izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad majke radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – doznaka, ukoliko je korišćeno ovo pravo;
9) potvrda da nije ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
10) rešenje o korišćenju porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta ukoliko se zahtev odnosi na decu različitog reda rođenja;
11) rešenje o korišćenju odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta za decu različitog reda rođenja;
12) ostali podaci koji su od uticaja na utvrđivanje prava a nisu evidentirani u dostupnim evidencijama.

U slučaju iz člana 95. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17):
1) izveštaj nadležne zdravstvene ustanove da je dete mrtvorođeno, odnosno da je umrlo pre upisa u matičnu knjigu rođenih;
2) izvod iz matične knjige umrlih za dete koje je umrlo posle upisa u matičnu knjigu rođenih.

Nadležni organ uprave jedinice lokalne samouprave koji vodi postupak obezbeđuje dokaz o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji.
U zahtevu za ostvarivanje prava navodi se i broj tekućeg računa za isplatu prava, a fotokopija kartice tekućeg računa prilaže se uz njega.
Ukoliko je lice koje podnosi zahtev u radnom odnosu kod više poslodavaca, podnosi zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknade plate kod svakog poslodavca.

Kada otac deteta umesto majke, u skladu sa zakonom, podnese zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, uz navedene dokaze o pravu se odlučuje i na osnovu dokaza o postojanju razloga predviđenih članom 94. stav 5. Zakona o radu, i to jednog od sledećih dokaza pribavljenih u skladu sa članom 39. Zakona: 
1) uverenja organa starateljstva da je majka napustila dete; 
2) izvoda iz matične knjige umrlih za majku; 
3) potvrde ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku; 
4) izveštaja komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke koju čine tri lekara odgovarajuće specijalnosti koji je leče;
5) rešenja kojim je majka lišena poslovne sposobnosti; 
6) rešenja kojim je majka lišena roditeljskog prava.

Pravo na naknadu traje od dana ispunjenja uslova do prestanka razloga koji su onemogućili ili sprečili majku da se stara o detetu, odnosno do isteka porodiljskog odsustva. 
Po isteku prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, pravo na naknadu zarade, odnosno plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, ostvaruje jedan od roditelja, na osnovu međusobnog dogovora. 
Kada na osnovu međusobnog dogovora roditelja, otac deteta preuzima korišćenje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, podnosi zahtev, koji se dopunjuje dokazima u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom i međusobnim dogovorom roditelja u pismenoj formi, na osnovu kojih se donosi rešenje. 
Zahtev za preuzimanje odsustva mora se podneti blagovremeno, i to najkasnije do 8. u mesecu za naredni mesec.
Postignuti dogovor može se menjati jedanput tokom korišćenja prava. 
Izuzetno u opravdanim slučajevima postignuti dogovor može se menjati još jedanput.
Kada na osnovu međusobnog dogovora roditelja, otac deteta preuzima korišćenje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, majci od datuma preuzimanja prava prestaje pravo na naknadu zarade. 
Kada na osnovu međusobnog dogovora roditelja, otac deteta, preuzima korišćenje prava na negu deteta prilikom utvrđivanja visine naknade zarade, odnosno plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate utvrđuje se na isti način kao i osnovica nakade zarade odnosno naknada plate majke.
Ukoliko je majka deteta koristila i pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta vrši se preispitivanje prava u slučaju da visina ove naknade i naknade zarade koju je ostvario otac deteta prelazi iznos tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva.
Kada, u skladu sa zakonom, jedan od usvojitelja, hranitelj, odnosno staratelj podnese zahtev za naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, uz dokaze iz člana 2. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom prilaže i uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici smeštaja deteta u porodicu odnosno o postojanju statusa usvojitelja, hranitelja odnosno staratelja.  
Kada, u skladu sa zakonom, jedan od usvojitelja, hranitelj, odnosno staratelj deteta ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta, pri utvrđivanju visine naknade zarade, odnosno plate od uticaja su osnovice na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Podnosilac zahteva za naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta uz zahtev prilaže:

A) rešenje poslodavca o korišćenju porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta,
B) izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (majke) u vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta,
V) izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad (majke) radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – doznaka (ukoliko je korišćeno ovo pravo),
G) fotokopiju kartice tekućeg računa.

Podnosilac zahteva za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta uz zahtev prilaže:
A) rešenje poslodavca o korišćenju odsustva sa rada (ukoliko je podnosilac zahteva u radnom odnosu) i
B) fotokopiju kartice tekućeg računa.

Podnosilac zahteva za naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta uz zahtev prilaže:
A) rešenje poslodavca o korišćenju odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi korišćenja odsustva sa rada radi posebne nege deteta i
B) fotokopiju kartice tekućeg računa.

Podnosilac zahteva za ostale naknade po osnovu posebne nege deteta uz zahtev prilaže:
A) rešenje poslodavca o korišćenju odsustva sa rada (samo ukoliko podnosilac zahteva istovremeno ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada  radi posebne nege deteta) i
B) fotokopiju kartice tekućeg računa.

OSTALE NAVEDENE DOKAZE PRIBAVLJA ORGAN PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.

Zahtevi za naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta kao i zahtevi za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za podnosice sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda podnose se u Gradskoj upravi grada Beograda - Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Ulica 27. marta broj 43-45.

Zahteve za ostvarivanje ovih prava građani Mladenovca mogu podneti u zgradi Opštinske uprave opštine Mladenovac, ulica Nikole Pašića 27, a građani Lazarevca u zgradi Opštinske uprave opštine Lazarevac, Ulica Karađorđeva broj 17.