Podnošenje zahteva za vreme trajanja vanrednog stanja

Sekretarijat za socijalnu zaštitu obezbedio je mogućnost elektronskog podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta, roditeljski dodatak, dečiji dodatak, sticanje statusa energetski ugroženog kupca korisnika dečijeg dodatka i novčana davanja porodiljama sa teritorije grada Beograda.

Zahtevi se mogu dostaviti na mejl adresu prijem.zahteva@beograd.gov.rs

Osim elektronski, zahtevi se mogu dostavljati i preko pošte (preporučenom pošiljkom), a kao datum prijema zahteva računaće se datum slanja mejla, odnosno poštanske pošiljke, kao i neposredno ubacivanjem u kutije koje se nalaze u hodniku, na ulazu u zgradu Sekretarijata.

Svi obrasci zahteva nalaze se na sajtu grada Beograda - život u Beogradu/socijalna zaštita/obrasci za preuzimanje i ukoliko su u mogućnosti, stranke ih mogu odštampati, popuniti i skenirane dostaviti na navedenu mejl adresu.

Takođe, na isti način se mogu dostaviti i dokazi koji su potrebni za odlučivanje, a koji su navedeni u obrascu zahteva, kao i  izjava o verodostojnosti koja teba da glasi: Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da je dokumentacija koju dostavljam uz zahtev u prilogu verna originalu.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, korisnicima prava na dečiji dodatak, kao i prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kojima pravo na isplatu ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, pravo se produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.
Shodno napred navedenom, produžava se i pravo na status energetski ugroženog kupca korisnika dečijeg dodatka.

 
Porodilje koje prvi put podnose zahtev za veštačenje zdravstevnog stanja deteta, radi ostvarivanja prava na posebnu negu, popunjen i potpisan skenirani zahtev, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je da pošalju na mejl adresu novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, ul. Aleksandra Kostića broj 9, 11000 Beograd.

Zahtevi za izdavanje potvrda o ostvarenim pravima mogu se podneti na mejl adresu natasa.culic@beograd.gov.rs ili m.zivkovic@beograd.gov.rs

Zahtevi za izdavanje potvrda o isplaćenim naknadama zarade mogu se podneti na sledeće mejl adrese:
dragana.miljenovic@beograd.gov.rs 
bozana.simic@beograd.gov.rs 
biljana.milic@beograd.gov.rs 
mirjana.sparic@beograd.gov.rs 
dragana.manasijevic@beograd.gov.rs 
snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs 
gordana.medan@beograd.gov.rs
slavica.zivkovic@beograd.gov.rs