Porodično-pravna zaštita

USVOJENJE

Kao porodično-pravni odnos i sa stanovišta ostvarivanja prava svakog pojedinca da planira obim svoje porodice, usvojenje spada u red najkompeksnijih i najodgovornijih oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja. Tendenciju rasta broja dece koja su na ovaj način trajno zbrinuta, možemo posmatrati u kontekstu reformi u sistemu socijalne zaštite, a koje su inicirane od strane Ministarstva za socijalna pitanja. Jedan od ciljeva postavljenih u reformi je smanjenje broja dece u ustanovama socijalne zaštite favorizovanjem instituta usvojenja, hraniteljstva i drugih alternativnih oblika zaštite dece u prirodnom, porodičnom okruženju.

Potrebna dokumentacija za potencijalnog usvojioca je:

 • pisani zahtev;
 • fotokopija lične karte;
 • izvod iz Matične knjige rođenih;
 • izvod iz Matične knjige venčanih (ukoliko bračni par podnosi zahtev);
 • uverenje o državljanstvu;
 • uverenje o poslovnoj sposobnosti;
 • uverenje da lice nije pod istragom;
 • uverenje da lice nije osuđivano;
 • uverenje o imovnom stanju;
 • uverenje o prihodima (za zaposlene);
 • uverenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za tržište rada (za nezaposlene);
 • lekarsko uverenje;
 • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava.

Ukoliko zahtev za usvojenje podnosi bračni par, sva dokumentacija se prilaže u dva primerka. Dokumentacija koja se dostavlja nadležnom Centru za socijalni rad ne sme biti starija od 6 meseci.

STARATELJSTVO

Starateljstvo kao oblik zaštite primenjuje se u slučajevima maloletne dece ili odraslih i ostarelih lica lišenih poslovne sposobnosti. Ovim oblikom zaštite štite se materijalni i svi drugi interesi lica koja se nalaze pod starateljstvom.

Potrebna dokumentacija za postavljanje staraoca je:

 • pisani zahtev;
 • fotokopija lične karte;
 • izvod iz Matične knjige rođenih;
 • uverenje o poslovnoj sposobnosti;
 • uverenje da lice nije pod istragom;
 • uverenje o radnim odnosu;
 • lekarsko uverenje;
 • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava.

IZDAVANJE UVERENJA O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI

Da bi građani mogli da se bave samostalnom delatošću, neophodno im je uverenje o poslovnoj sposobnosti koje se dobija u nadležnom Centru za socijalni rad proverom starateljskih knjiga.

Potrebna dokumentacija je:

 • pisani zahtev;
 • fotokopija lične karte;
 • administrativna taksa.

Ukoliko postoje indicije da zbog bolesti lice treba lišiti poslovne sposobnosti i staviti ga pod starateljstvo, lišenje poslovne sposobnosti je vanparnični sudski postupak koji najčešće pokreću članovi porodice ili organ starateljstva (Centar za socijalni rad) po službenoj dužnosti. Nakon dobijanja pravosnažne sudske odluke o lišavanju poslovne sposobnosti, u nadležnom Centru se pokreće i vodi postupak stavljanja lica pod stalno starateljstvo.

ULOGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U ZAŠTITI DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA U PORODICI

Nasilje je svako nanošenje fizičkog i psihičkog bola drugom licu, činjenje i nečinjenje koje ugrožava fizički, psihički, emocionalni, seksualni i ekonomski integritet pojedinca koji nije u stanju da se samostalno zaštiti. Poslednjih godina centri za socijalni rad, domovi zdravlja, MUP i škole u Beogradu beleže porast nasilja u porodici, posebno nad decom zbog čega je zaštita ove populacije posebno važna.

Svaki građanin je u obavezi da prijavi policiji i tužilaštvu, centru za socijalni rad, zdravstvenoj ustanovi, specijalizovanim službama, nevladinim organizacijama, SOS i Incest trauma centrima i dr, ukoliko primeti slučajeve bilo koje vrste zlostavljanja ili zanemarivanja dece u porodici.

Kada Centar za socijalni rad identifikuje zlostavljanje ili zanemarivanje po prijavi ili u okviru aktuelnog postupka, u obavezi je da po službenoj dužnosti pokrene postupak za zaustavljanje nasilja, što se posebno odnosi na maloletnu decu i radno nesposobna lica. Krivični zakon Republike Srbije sankcioniše nasilje kao krivično delo za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora.

Posebna socijalna i porodično-pravna zaštita predviđena je za maloletnike za koje se utvrdi da su zanemarivana ili zlostavljana (prijave, usmene ili pisane, o saznanjima da postoje takve pojave građani treba da dostave nadležnom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad).

Građani treba da znaju i imaju u vidu da je saradnja na relaciji škola, dom zdravlja ili neka druga zdravstvena ustanova, najbliža stanica policije i građana najefikasniji put u borbi protiv nasilja i zaštiti dece - žrtava nasilnika. Nisu dovoljna saznanja da u našem susedstvu i okruženju postoje zlostavljana deca već je naša građanska dužnost da takve slučajeve i prijavimo nekoj od navedenih institucija.

PRAVA DECE SA POSEBNIM POTREBAMA

Dete sa specijalnim potrebama je maloletnik koji je lako, umereno, teže ili teško mentalno nedovoljno razvijeno, obolelo od autizma, višestruko ometeno u razvoju i fizički invalidno dete. Kategorizacija dece sa smetnjama u razvoju vrši se od 5 do 15 godine starosti. Ukoliko se radi o teškoj ometenosti, kategorizacija se može izvršiti i pre pete godine života.

Uput za kategorizaciju (prazan obrazac) daje opštinski Sekretarijat za društvene delatnosti koji popunjava nadležni pedijatar. Popunjeni obrazac prosleđuje se nadležnoj komisiji za kategorizaciju koja postoji pri svakoj opštini. Nalaz, ocenu i mišljenje, komisija dostavlja nadležnom opštinskom sekretarijatu za društvene delatnosti koji donosi rešenje o kategorizaciji na osnovu zakonskih kriterijuma.