Preventivne aktivnosti

Akcenat neposredne socijalne zaštite građana i porodica je na razvoju i primeni onih aktivnosti čija je svrha preventivnog karaktera (rad sa roditeljima koji imaju probleme sa decom poremećenog ponašanja, rad sa bračnim i vanbračnim partnerima u prevazilaženju sukoba i nesuglasica).

PROBLEMI DECE SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Kao jedna od posledica višegodišnje krize u društvu poslednjih godina je evidentan problem maloletničke delinkvencije. Reč je o terminu koji podrazumeva sve vrste devijantnog ponašanja dece i omladine koje izlaze iz okvira opšteprihvaćenih normi ponašanja određene sredine. I ovde je neophodna saradnja na relaciji roditelji - škola - zdravstvene ustanove - MUP - Gradski centar za socijalni rad, kako bi se reagovalo već na samom početku asocijalnog ponašanja mladih (skitnja, besposličenje, bežanje iz škole, prostitucija, upotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci).

Centar za socijalni rad ima značajnu ulogu u realizovanju svih nivoa društvenog reagovanja na prestupništvo mladih na teritoriji njihovog prebivališta.

Prema relevantnim zakonskim propisima Centri za socijalni rad vrše procenu i realizuju najpogodnije mere za resocijalizaciju dece sa asocijalnim ponašanjem kao i krivično neodgovornu. Nakon timske obrade Centar dostavlja mišljenje sudu, predlog najadekvatnije vaspitne mere. Po donošenju sudske odluke organizuje i sprovodi vaspitne mere iz otvorene zaštite, prati rezultate resocijalizacije zavodskih vaspitnih mera i učestvuje u organizovanju uslova za uključivanje maloletnika u normalan život po isteku kazne.

BRAČNI I PORODIČNI PROBLEMI

Stručni timovi Gradskog centra za socijalni rad (GCSR) nastoje da svoje napore usmere pre svega na mirenje partnera (roditelja), ali ako se ono pokaže nemogućim, dalje angažovanje se preusmerava na stručnu procenu vezanu za poveravanje dece jednom od roditelja, pravo na viđenje i izdržavanje deteta. Kao posebno Odeljenje GCSR radi Savetovalište za brak i porodicu koje radi na rešavanju bračnih i porodičnih problema na dobrovoljnoj osnovi. U prilogu je dat adresar stručnjaka Savetovališta kojima građani mogu da se obrate za pomoć.

Pre podnošenja tužbe uputno je da se supružnici obrate nadležnom Centru za socijalni rad gde će dobiti stručnu pomoć u rešavanju partnerskih konflikata ili doneti konačnu odluku o razvodu braka ukoliko mirenje ne uspe.

Sâmo pokretanje postupka nije u nadležnosti Centra, ali se dalji postupak u porodicama sa maloletnom decom, po zahtevu suda, vodi u opštinskim odeljenjima u vezi sa poveravanjem dece.

RAZVOD BRAKA

Tužbu za razvod braka može podneti jedan od supružnika kod nadležnog opštinskog suda, prema prebivalištu tužioca, tuženog ili poslednjem zajedničkom prebivalištu supružnika.

Potrebna dokumentacija za tužbu je:

 • pisana tužba;
 • izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od 6 meseci;
 • izvod iz Matične knjige rođenih za maloletnu decu;
 • sporazumni predlog za razvod braka podnose i potpisuju oba supružnika nadležnom opštinskom sudu.

ULOGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U BRAKORAZVODNOM POSTUPKU

Sud po službenoj dužnosti dostavlja zahtev nadležnom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad za sprovođenje postupka mirenja supružnika i procenu roditeljske podobnosti za poveravanje maloletne dece nakon razvoda braka. Postupak sprovodi stručni tim u sastavu: psiholog, pedagog, socijalni radnik i pravnik.

Pre okončanja postupka za razvod braka, organ starateljstva privremenom merom uređuje sledeće:

 • Za privremeno poveravanje maloletne dece do okončanja razvoda braka zahtev se podnosi nadležnom opštinskom sudu, a u postupku učestvuje mesno nadležno odeljenje Centra za socijalni rad. U ovom slučaju podnosi se dokumentacija kao kod tužbe za razvod braka;
 • Za izdržavanje maloletne dece do okončanja razvoda braka tužba se podnosi nadležnom opštinskom sudu;
 • Za regulisanje ličnih odnosa između maloletne dece i roditelja koji ne živi sa njima zahtev se podnosi nadležnom odeljenju Centra za socijalni rad prema faktičkom prebivalištu dece.

Za poslednja dva slučaja u brakorazvodnom sporu roditelj treba da podnese svojeručno potpisan pisani zahtev, sa preciznim adresama oba roditelja i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za maloletnu decu.

SPOROVI U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI

Ukoliko dođe do prestanka vanbračne zajednice i neslaganja partnera u vezi poveravanja dece, zahtev za poveravanje dece podnosi se nadležnom odeljenju Centra za socijalni rad prema prebivalištu maloletne dece.

Roditelj koji podnosi zahtev prilaže sledeću dokumentaciju:

 • pisani zahtev;
 • izvod iz Matične knjige rođenih za maloletnu decu;
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 • fotokopija prijave prebivališta za maloletnu decu.